OTR
Datum Sender Ansicht
April 2019
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Magazyn ledczy Anity Gargas
Anita Gargas bada najskrytsze tajemnice w adzy z ró nych szczebli i ujawnia przypadki amania prawa oraz nadu ycia. Dziennikarka pod a tropem patologicznych uk adów na styku polityki i biznesu zg bia
00:30

Korona krlw
191 El bieta zapewnia w li cie Olgierda e modli si by ten nie musia p aci za winy Kiejstuta. Kazimierz jest w ciek y. Za wszelk cen chce pom ci Pe k i Niemierz . Ludwik udaje e wspó czuje Kazimierzow
01:00

Wschd
Magazyn spo eczny dotycz cy Kresów Wschodnich
01:20

Nieziemscy
Nic nie wida. Nieziemscy po obudzeniu zastanawiaj si nad niadaniem. Okazuje si e wskutek awarii kuchenny robot SM10 nie daje si przeprogramowa i serwuje tylko i wy cznie nale niki. Zniecierpliwieni kosmici zaczyna
01:45

Ma y pingwin Pik Pok
Alki z pó nocy. Zabawne przygody sympatycznego i niezwyk ego pingwinka Pik Poka którego marzeniem s podró e. Pik Pok z Nicponiem zaprzyja niaj si z alkami urz dzaj c wraz z nimi zawody
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Wa
02:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach
02:35

Komisarz Alex
Zagadka czasu. Zamordowano prezesa klubu golfowego Rejmana. Leon znajduje na miejscu zbrodni kolczyk córki ofiary. Górski podejrzewa e dziewczyna i jej kochanek wspólnie zabili Rejmana
03:20

Historia jednego obrazu
Przej cie. Janina Wierusz Kowalska. Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które n
03:30

Barwy szcz cia
Laura przekonuje Oliwk do kolejnego spotkania z Leonem i jego koleg argumentuj c e atwo zarobi du e pieni dze na wymarzone wakacje z Kajtkiem. Okazuje si e tym razem niadanie odb dzie si w hotelowym
04:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane
04:25

Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
04:40

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
05:25

Racja stanu
Magazyn publicystyczny program prowadz na zmian Barbara W odarczyk oraz Grzegorz lubowski przegl d mi dzynarodowej prasy prowadzi Konrad Madejczyk na zmian z Adamem Giz . Celem programu jest prezenta
05:55

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polsce zarówno o
TVPOLONIA
06:10

Le niczwka
LE NICZÓWKA ODCINEK 23 Pola zaskakuje Krzysztofa z Lidi i natychmiast wyje d a do Le niczówki. Po wpadce Daniela Pawe przeprowadza z nim powa n rozmow . Nowacki przes uchuje Karczów i zauwa a co co l
06:30

Le niczwka
LE NICZÓWKA ODCINEK 24 Pola nadal nie chce rozmawia z ojcem. Tymczasem Krzysztof dostaje nowe intratne zlecenie. W porywie chwili kupuje weekendowy wyjazd dla dwóch osób. Maryna i Marek szykuj si do
06:55

Magazyn ledczy Anity Gargas
Anita Gargas bada najskrytsze tajemnice w adzy z ró nych szczebli i ujawnia przypadki amania prawa oraz nadu ycia. Dziennikarka pod a tropem patologicznych uk adów na styku polityki i biznesu zg bia
07:25

Domisie
Wielka k ótnia. Dzi Domisie pok óci y si o to kto posprz ta w schowku kto podleje kwiaty a kto przykr ci ruby Pana Ko atki i dlaczego Amelka chowa ciekawe rzeczy przed Pysi . Jednym s owem wybuch a wielka k ótnia Ci
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepsz
11:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane
11:25

Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
11:40

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
TVPOLONIA
12:25

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Wa
12:40

Historia jednego obrazu
Przej cie. Janina Wierusz Kowalska. Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które n
12:50

Wschd
Magazyn spo eczny dotycz cy Kresów Wschodnich
13:10

Na sygnale
Bez odbioru. Wiktor prze ywa trudne chwile bo Anna ma by przeniesiona do hospicjum. A w szpitalu nagle odwiedza by on Potocki. Doktor Góra jedzie z ekip na wezwanie do nastolatki która mia a wypadek podczas rajdu
13:45

M jak mi o
Kinga i Piotrek przygotowuj chrzciny bli niaczek. Anka postanawia zem ci si na Budzy skim. Mówi Magdzie e mia a romans z jej m em. ukasz poznaje Kati
14:40

Komisarz Alex
Zagadka czasu. Zamordowano prezesa klubu golfowego Rejmana. Leon znajduje na miejscu zbrodni kolczyk córki ofiary. Górski podejrzewa e dziewczyna i jej kochanek wspólnie zabili Rejmana
15:25

Ksi ga obyczaju
Wielki Post. Barwna opowie o tym jak w XXI wieku w naszym wielokulturowym regionie piel gnujemy dawne tradycje. W tym odcinku zajmujemy si Wielkim Postem jak wygl da kiedy i czy co z tego zosta o do dzi
15:45

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Wa
15:55

Okrasa amie przepisy
Dawne ziarna na talerzu. Wspó czesne wysokoglutenowe odmiany pszenicy coraz cz ciej powoduj alergie. Zbo a znane od wieków s znacznie lepiej tolerowane przez ludzki organizm
16:30

Baw si s owami
No em czy widelcem. W tym odcinku Zagadnienia j zykowe: utrwalenie nazw zastawy sto owej narz dnik singularis rzeczowników i przymiotników koniugacja em esz: czasownik je
16:40

Baw si s owami
Dok d pójdziemy na obiad. W tym odcinku Zagadnienia j zykowe: nazwy lokali gastronomicznych koniugacja esz: czasownik pi
16:55

Domisie
Wielka k ótnia. Dzi Domisie pok óci y si o to kto posprz ta w schowku kto podleje kwiaty a kto przykr ci ruby Pana Ko atki i dlaczego Amelka chowa ciekawe rzeczy przed Pysi . Jednym s owem wybuch a wielka k ótnia Ci
17:20

Historia jednego obrazu
Ekstaza w. Franciszka. Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które n
17:30

Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55

Santo subito nasz wi ty
Postulator ks. Stanis aw Oder t umaczy przebieg procesu kanonizacyjnego Jana Paw a II. O yciu i mierci papie a opowiadaj jego przyjaciele i wspó pracownicy: Stanis aw Dziwisz Mieczys aw Mokrzycki Eme
18:55
Wszystko przed nami
Ola i Wojtek konfrontuj swoje pomys y na ycie. Wojtek chce wyzna dziewczynie mi o . Agata odwiedza ojczyma pod pretekstem poszukiwania przedmiotów w stylu retro do dekoracji hostelu. Daje Dominikowi
19:25
Magazyn z Ameryki
Magazyn o Polakach mieszkaj cych w Stanach Zjednoczonych o ich sukcesach rado ciach i problemach z którymi musz si codziennie mierzy w obcym kraju
19:45
Bolek i Lolek
Król puszczy. Ksi ka o Tarzanie inspiruje zabaw Bolka Lolka Azorka i wiewiórki
TVPOLONIA
20:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Wa
20:30
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP p
20:35
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach
20:40
Triduum Paschalne Wielki Pi tek
O Triduum Paschalnym opowiada ksi dz Jerzy Kownacki
20:50
 
Droga Krzy owa z udzia em Papie a Franciszka transmisja z Watykanu
22:45
 
Faustyna
Urodzona w 1905 roku Faustyna ju jako dziecko marzy a o wst pieniu do zakonu. W Zgromadzeniu Sióstr Matki Bo ej Mi osierdzia prze ywa pierwsze do wiadczenia mistyczne
Live-Chat aktivieren