OTR
Datum
Sender
Ansicht
August 2018
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:45
 
Wiadomo ci
Serwis prezentuje najwa niejsze informacje z kraju i ze wiata
01:20
 
S ownik polskoapolski
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi polskoapolskiemu na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
01:45
 
Rodzina Treflikw
Pasja Treflinki. Treflinka chce z kim podzieli si swoj pasj ale wszyscy s zaj ci swoimi sprawami. Nawet Ma y Wujcio odmawia wspólnego ta ca za to dzieli si z dziewczynk sposobem na znalezienie towarzystwa do wygibasów. W ko cu udaje si pota czy ca gromad na podwórku Treflków. Do ta ca przygrywa narodzona z pasji do wynalazków maszyna konstrukcji Tatusia
02:00
 
Wiadomo ci
Serwis prezentuje najwa niejsze informacje z kraju i ze wiata
02:30
 
Sport
Informacje o najwa niejszych wydarzeniach sportowych
02:35
 
Przedwio nie
Bal w Odolanach. Cezary wraz z innymi mieszka cami Naw oci uczestniczy w balu w Odolanach. Zebrane podczas balu fundusze maj by przeznaczone na zakup protez dla o nierzy rannych podczas wojny polsko bolszewickiej
03:30
 
Jutro b dzie niebo
Ein Schmuggler faehrt mit einer Zehnjaehrigen ueber Land um eine passende Grabstelle fuer einen ueberfahrenen Hund zu suchen
04:55
 
Koncert Artura Rojka Sk adam si z ci g ych powtrze
Artur Rojek kompozytor autor tekstów wokalista promotor. Wybitny artysta który na polskiej scenie muzycznej zajmuje szczególne miejsce. Wspó twórca i lider Myslovitz za o yciel i lider grupy Lenny Valentino. Wspó pracowa tak e z Katarzyn Nosowsk Smolikiem i Pustkami. Artur Rojek po odej ciu z zespo u Myslovitz sp dzi czas na podró ach i zadumie co zaowocowa o pierwsz solow bardzo osobist p yt Sk adam si z ci g ych powtórze . Autorami muzyki i wszystkich tekstów s : Artur Rojek i Bartosz Dziedzic (wyj tek stanowi dwie piosenki które wspó tworzy Radek ukasiewicz). Utwory z tej w a nie p yty wype niaj koncert
05:45
 
Dzia o si w Krakowie
Program opowiada o wydarzeniach które mia y miejsce w Krakowie. Ka dy odcinek po wi cony jest innemu obiektowi z którym wi e si interesuj ca historia
05:50
 
Wojna domowa
Monolog zewn trzny. Pawe który kategorycznie odmówi odwiedzenia cioci za kar zostaje w domu i ma podczas nieobecno ci rodziców przemy le swoje post powanie i charakter
TVPOLONIA
06:20
 
Wojna domowa
M ode talenty. Serial komediowy 46 min Polska 1965 Re yseria: Jerzy Gruza Scenariusz: Maria Zientarowa Jerzy Gruza Zdj cia: Antoni Wójtowicz Muzyka: Jerzy Matuszkiewicz Aktorzy: Irena Kwiatkowska Kazimierz Rudzki Krzysztof Musia Alina Janowska Andrzej Szczepkowski Jarema St powski Jan Ciecierski Ma gorzata Lorentowicz El bieta Wieczorkowska Zespó muzyczno wokalny w którym wyst puje Pawe bierze udzia w festiwalu m odych talentów. M odzie gra i piewa a rywalizacja przenosi si na widowni i za kulisy. Rodzice a zw aszcza mamusie oczekuj zwyci stwa i uznania dla swoich pociech w nadziei e sukces otworzy im drog do kariery. Zespó Paw a nie zdobywa pierwszego miejsca ale wyst p bardzo si wszystkim podoba
07:25
 
Festiwal Kultury Kresowej 2018
Koncert galowy Festiwalu Kultury Kresowej jest wyj tkowy pod wieloma wzgl dami. Wyró niaj go autentyczno uczestników festiwalu artystyczne i historyczne walory patriotyczne przes anie. Zespo y bior ce udzia w koncercie tworz spadkobiercy kresowego ducha prawdziwi potomkowie tradycji Polaków zamieszka ych na by ych Kresach. Tradycyjnie na scenie amfiteatru wyst pi polskie zespo y folklorystyczne chóry i kapele oraz indywidualni twórcy ruchu artystycznego m.in z Litwy Bia orusi Ukrainy
08:05
 
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
08:25
 
Baw si s owami
Janosik. Program edukacyjny dla dzieci pomagaj cy w nauce j zyka polskiego. W ka dym odcinku dzieci poznaj nowe s owa wyra enia i zwroty. Przewodnikami widzów s Ania i Tomek którzy podró uj po wiecie poznaj rówie ników oraz doros ych wykonuj cych potrzebne spo ecznie zawody i dowiaduj si wi cej o rzeczywisto ci a tak e o tym jak o niej mówi . W programie pojawi si postacie z ba ni i legend przybli aj ce histori Polski
08:40
 
Baw si s owami
Król Popiel. Kasia Ania i Micha odwiedzaj Smoka Wawelskiego w jego jaskini i prosz o pomoc w napisaniu legendy o polskim w adcy. Smok opowiada im legend o królu Popielu. zagadnienia jezykowe: opozycje przymiotnikowe utrwalenie mianownik vs narz dnik w konstrukcjach zdania
08:55
 
Fajna ferajna
Film przedstawia powstanie warszawskie z perspektywy najm odszych uczestników wydarze . Za podstaw scenariusza pos u y a ksi ka Fajna ferajna Moniki Kowaleczko Szumowskiej
09:30
 
Ziarno
Tykocin i Pentowo. Mali reporterzy z Ziarna zapraszaj do odwiedzenia zamku w Tykocinie. Ten odbudowany zamek to ciekawa propozycja dla ma ych odkrywców na wakacyjne w drówki. W Tykocinie mo na zobaczy tak e synagog i dowiedzie si wielu interesuj cych informacji o tradycji ydowskiej. Dzieci z Ziarna odwiedz tak e miejsce szczególne: polsk wiosk bociana w Pentowie
10:00
 
Msza wi ta z ko cio a pw. Wniebowzi cia Naj wi tszej Maryi panny w Piekarach l skich
TVPOLONIA
12:35
 
Dziewczyna szuka mi o ci
M ody lusarz Jerzy konstruuje samolot. Przypadkiem poznaje brazylijskiego milionera Tomasza Kotlic i jego córk Janin . Na drodze do kariery i szcz cia Jerzego staje lotnik Witold Siemacki
13:55
 
Turystyczna Jazda
Program podró niczy trwaj cy 10 min. z wykorzystaniem g osu lektora. G ównym za o eniem programu jest prezentowanie ciekawych interesuj cych i atrakcyjnych turystycznie miejsc obiektów miejscowo ci zarówno w Polsce jak i zagranic . Magazyn charakteryzuje si lu n konwencj i szybkim monta em. Ogólna zawarto odcinka: doje d amy do atrakcyjnej turystycznie miejscowo ci obiektu lub bazy turystyczno sportowej (t umaczymy jednocze nie jak tam dojecha któr drog ). Odwiedzamy regiony miasta bazy noclegowe szlaki turystyczne etc. jednym s owem jeste my wsz dzie tam gdzie da si dojecha autem rowerem etc. Rozmawiamy z ciekawymi lud mi poznajemy lokalne zwyczaje i smakujemy regionalnej kuchni wybieramy si z kamer na baseny termalne oraz nad jeziora. Program popularyzuje tak e niektóre dyscypliny sportowe jak np. bieganie i jazda na rowerze
14:10
 
Lajk
Cotygodniowy program promuj cy nowo ci TVP 2 zawieraj cy równie przegl d wydarze kulturalnych i rozrywkowych oraz imprez obj tych patronatem stacji
14:35
 
Wojna domowa
Monolog zewn trzny. Pawe który kategorycznie odmówi odwiedzenia cioci za kar zostaje w domu i ma podczas nieobecno ci rodziców przemy le swoje post powanie i charakter
15:05
 
Wojna domowa
M ode talenty. Serial komediowy 46 min Polska 1965 Re yseria: Jerzy Gruza Scenariusz: Maria Zientarowa Jerzy Gruza Zdj cia: Antoni Wójtowicz Muzyka: Jerzy Matuszkiewicz Aktorzy: Irena Kwiatkowska Kazimierz Rudzki Krzysztof Musia Alina Janowska Andrzej Szczepkowski Jarema St powski Jan Ciecierski Ma gorzata Lorentowicz El bieta Wieczorkowska Zespó muzyczno wokalny w którym wyst puje Pawe bierze udzia w festiwalu m odych talentów. M odzie gra i piewa a rywalizacja przenosi si na widowni i za kulisy. Rodzice a zw aszcza mamusie oczekuj zwyci stwa i uznania dla swoich pociech w nadziei e sukces otworzy im drog do kariery. Zespó Paw a nie zdobywa pierwszego miejsca ale wyst p bardzo si wszystkim podoba
16:00
 
Zakochaj si w Polsce
Z otów. Seria podró nicza popularyzuj ca wiedz o Polsce prowadzona przez znanego aktora Tomasza Bednarka. Odwidza ciekawe miejsca w wielu zak tkach kraju. W druje nie tylko szlakiem t umnie odwiedzanym przez turystów ale równie dociera do miejsc o których wiedz nieliczni. W trakcie tych podró y poznajemy histori miast zwiedzamy zamki oraz najpi kniejsze pa ace katedry klasztory pozosta o ci fortów twierdz obronnych i innych obiektów architektonicznych. Tomasz Bednarek na szlaku swoich podró y rozmawia z osobami które znaj doskonale histori prezentowanych zabytków. Jego rozmówcami s m.in. przewodnicy kustosze historycy architekci etnografowie rekonstruktorzy. Tak tworz si opowie ci o polskiej historii kulturze architekturze oraz obyczajowo ci
16:30
 
Apetyt na ycie
Maciej uwa a e jego obowi zkiem jest poinformowanie Mateusza o romansie Alicji ale Anna prosi by tego nie robi . Mi dzy Juli i Szczepanem dochodzi do scysji. Tymczasem Adam kontaktuje si z Zuz . Dziewczyna jest wniebowzi ta ale ju wkrótce przekonuje si e nie jest jedyn kobiet w yciu tego przystojniaka i poprzysi ga mu zemst . Z kolei Ada o wiadcza Alicji e chcia aby mie siostr . S yszy to Mateusz i dochodzi do wniosku e drugie dziecko z pewno ci uzdrowi jego ma e stwo. Julia Anna Lidka i Zuza postanawiaj wzi Alicj na dywanik. Serial obyczajowy 29 min Polska 2010 Re yseria: Micha Rogalski Aktorzy: Daria Widawska Maja Hirsch Karolina Piechota Krystian Wieczorek Leszek Lichota Krzysztof Stelmaszyk Joanna Kupi ska Bartosz Porczyk Ada Fija Modest Ruci ski
17:00
 
Apetyt na ycie
Mateusz chce mie kolejne dziecko z Alicj . Kamil nie rozumie czemu mama przesta a spotyka si z Ma kiem. Darek dowiaduje si e dosta prac ogrodnika. Mateusz odkrywa e Alicja i Ada znikn y
17:30
 
Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55
 
Pogoda na pi tek
Gra yna postanawia uciec przed chorob pod pretekstem wyjazdu na wakacje. Tomek pragnie j powstrzyma za wszelk cen . Mówi córkom o jej chorobie. Maja i Gaja s zszkokowane t wiadomo ci . Bez skutku staraj si odnale matk . Kasia i Piotr przygotowuj si do lubu. Artur dowiaduje si e ma szans na powrót do pracy na dawne stanowisko. Marcin pomaga Halince w opiece nad chor Martynk . Anna przygotowuje si do otwarcia knajpy. Dowiaduje si od Mai o chorobie Gra yny. Informuje o tym Jerzego. Jerzy odnajduje Gra yn na dworcu tu przed odjazdem jej poci gu do Berlina. Serial obyczajowy Polska 2007 Re yseria: Ryszard Brylski Scenariusz: Marcin Strzelecki Sylwia Pakulska Zdj cia: Mariusz Palej Andrzej Glacel Muzyka: Szymon Wysocki Micha Urbaniak Wyst puj : Katarzyna Figura Danuta Stenka Agnieszka Warchulska Rafa Królikowski Lech Mackiewicz Katarzyna Ankudowicz Micha Lesie Antoni Królikowski Wojciech Wysocki Piotr Siwkiewicz Marek Kalita i inni
18:50
 
Oczy w oczy
Pawe Królikowski. Go ciem Danuty Holeckiej w programie jest Pawe Królikowski aktor prezes Zwi zku Artystów Scen Polskich ale przede wszystkim szcz liwy m i ojciec. Przyznaje e dosta kredyt i teraz musi go sp aca jednak wcale nie ma na my li pieni dzy. Jest zach anny ale wy cznie na kultur . Znajomi mówi o nim: yciowy twardziel o go bim sercu. Wierny w przyja ni i w mi o ci nigdy nie rozmienia si na drobne bo dobrze wie co naprawd liczy si w yciu
19:25
 
Baw si s owami
Janosik. Program edukacyjny dla dzieci pomagaj cy w nauce j zyka polskiego. W ka dym odcinku dzieci poznaj nowe s owa wyra enia i zwroty. Przewodnikami widzów s Ania i Tomek którzy podró uj po wiecie poznaj rówie ników oraz doros ych wykonuj cych potrzebne spo ecznie zawody i dowiaduj si wi cej o rzeczywisto ci a tak e o tym jak o niej mówi . W programie pojawi si postacie z ba ni i legend przybli aj ce histori Polski
19:40
 
Podr e na burzowej chmurze
Luska niksa. Kolejnym sk adnikiem degipsatora który ma odczarowa zamienione w gips krasnale jest uska niksa. Niksy to wodne demony o rybich ogonach które podobno wci gaj ludzi w g biny. Krasnale spotykaj je w górskiej rzece w niemieckich Alpach. Bazyliszek stara si przeszkodzi O wirkowi i Pikulikowi
19:50
 
Czytanie przed spaniem czyli ca a Polska czyta dzieciom
Dzie z jedwabnym szalem. Bajk czyta Joanna Moro
TVPOLONIA
20:00
 
Wiadomo ci
Serwis prezentuje najwa niejsze informacje z kraju i ze wiata
20:30
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody
20:35
 
Sport
Informacje o najwa niejszych wydarzeniach sportowych
20:45
 
Chichot losu
Podró nik. Joanna zabiera dzieci na jeden dzie . Krystyna i Jurek zastanawiaj si czy kobieta domy la si ich planów. Prokuratura ustala e Tadeusz zmieni nazwisko i ma now rodzin i firm
21:40
 
Tydzie z ycia m czyzny
Prokurator Adam Borowski to cz owiek pe en s abo ci dla którego ka dy dzie stanowi egzamin sumienia. W jego duszy nieustannie toczy si walka mi dzy dobrem i z em
23:15
 
Muzyczna scena Halo Polonia
W programie wyst puj zaproszeni go cie z polskiej bran y muzycznej
23:50
 
Pogoda na pi tek
Gra yna postanawia uciec przed chorob pod pretekstem wyjazdu na wakacje. Tomek pragnie j powstrzyma za wszelk cen . Mówi córkom o jej chorobie. Maja i Gaja s zszkokowane t wiadomo ci . Bez skutku staraj si odnale matk . Kasia i Piotr przygotowuj si do lubu. Artur dowiaduje si e ma szans na powrót do pracy na dawne stanowisko. Marcin pomaga Halince w opiece nad chor Martynk . Anna przygotowuje si do otwarcia knajpy. Dowiaduje si od Mai o chorobie Gra yny. Informuje o tym Jerzego. Jerzy odnajduje Gra yn na dworcu tu przed odjazdem jej poci gu do Berlina. Serial obyczajowy Polska 2007 Re yseria: Ryszard Brylski Scenariusz: Marcin Strzelecki Sylwia Pakulska Zdj cia: Mariusz Palej Andrzej Glacel Muzyka: Szymon Wysocki Micha Urbaniak Wyst puj : Katarzyna Figura Danuta Stenka Agnieszka Warchulska Rafa Królikowski Lech Mackiewicz Katarzyna Ankudowicz Micha Lesie Antoni Królikowski Wojciech Wysocki Piotr Siwkiewicz Marek Kalita i inni
Live-Chat aktivieren