OTR
Datum Sender Ansicht
Dezember 2018
Mo Di Mi Do Fr Sa So
     0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:15
Korona krlw taka historia
Doradcy królewscy. redniowieczny monarcha nigdy nie rz dzi sam. Czasami ulec mo na wra eniu e król móg wszystko. W rzeczywisto ci przez ca e redniowiecze cesarz królowie ksi ta musieli liczy si bardzo z gronem doradców lenników mo now adców. aden monarcha nie dysponowa w adza absolutn . W odcinku Doradcy królewscy dowiemy si jak to by o za czasów Kazimierza Wielkiego
00:45
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
01:20
 
Domisie
Komu potrzebne s okulary. limak ma k opoty ze wzrokiem. Gdy kto s abo widzi powinien i do okulisty i koniecznie zbada wzrok bo by mo e potrzebne mu s okulary. I wcale nie trzeba si ich wstydzi . Najwa niejsze e pomagaj dobrze widzie . Okazuje si e w okularach mo na wygl da bardzo adnie i modnie
01:45
 
Marceli Szpak dziwi si wiatu
Przyj cie u sowy. Przygody sympatycznej pary przyjació szpaka Marcelego i zaj czka Leszka. Przyjaciele wybieraj si na przyj cie do sowy Petronneli. Kiedy zjawiaja si na przyj ciu zastaj sow pi c w ó ku bo to by a akurat jej pora snu. Kiedy rankiem przed witem sowa zjawi a si po swoich przyjació to oni z kolei spali
02:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35
 
Na dobre i na z e
Skazani na siebie. Ewelina która uprawia kolarstwo trafia do szpitala. Dziewczyna dozna a powa nego urazu nogi. Jej trener nie chce zgodzi si na przeprowadzenie operacji w Le nej Górze
03:30
 
Na sygnale
Truposz. Piotr zbiera w pracy kolejne nieobecno ci i ca y czas wspiera Adama w szpitalu. Nowy przyje d a do stacji w towarzystwie tajemniczej pi knej kobiety. Tymczasem doktor Góra musi na dy urze pomóc oty emu pacjentowi który skar y si na problemy z sercem. Z kolei ekipa Wiktoria zjawia si na stypie. Matka zmar ego ma halucynacje jest pewna e jej syn nagle poruszy si w trumnie. Po chwili to samo zauwa a tak e jeden z ratowników. Serial fabularyzowany 23 min Polska 2018 Re yseria: Kamila Fidler Scenariusz: Izabela Aleksandrowicz Kacper Szyma ski Zdj cia: Wojciech Oleksiejuk Aktorzy: Iga Górecka (Ruda) Marcin Grzymowicz (Potocki) Tomasz Pi tkowski (Góra) Anna Haba (Lidka) Lea Oleksiak (Anna) Wojciech Kuli ski (Wiktor) Dariusz Wieteska (Piotr) Konrad Darocha (Adam) Monika Mazur (Martyna) Kamil Wodka Katarzyna Joda (Monika) ukasz Jaszczuk (K dzior) Amelia Radecka (Olga) Józefina Sza a ska (Halina) Szymon Nygard (Robert)
03:55
 
Krtka historia
Granice Czechos owacji 1918. Upadek Cesarstwa Habsburgów to jednocze nie pocz tek powstawania nowych pa stw na mapie Europy mówi dr Andrzej Smoli ski. Jednym z takich pa stw by a Czechos owacja pa stwo skupiaj ce w jednej strukturze Czechów i S owaków. Od samego pocz tku najwa niejsz spraw by a granica z W grami. Ostatecznie granica mi dzy W grami a Czechos owacj zosta a ustanowiono dopiero 4 czerwca 1920 w traktacie z Trianon a granic z Polsk wytyczono w czasie konferencji w Spa 28 lipca 1920 roku
04:05
 
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
04:20
 
Halo Polonia
04:55
 
Kapita polski
Magazyn promuj cy polsk gospodark i przedstawiaj cy procesy zachodz ce na rynku. Zaprezentowane zostan sylwetki polskich przedsi biorców i wynalazców podbijaj cych rynki mi dzynarodowe a tak e ludzi którzy dopiero szukaj sposobu na opatentowanie swoich pomys ów i zainteresowanie nimi firm. Pokazane zostan przyk ady Polaków zdecydowanych przenie biznes z zagranicy do ojczyzny oraz tych którzy ju to zrobili
05:10
 
Ocaleni
Ocaleni to program Rafa a Porzezi skiego który porusza temat uzale nie . Zaproszeni go cie osoby znane i lubiane ale tak e te anonimowe dziel si swoimi wstrz saj cymi historiami dotycz cymi ycia z na ogiem oraz sposobami na jego przezwyci enie. Mocnym punktem programu s porady ekspertów i raperski show w wykonaniu Arkadio i DJ Dugi. W odcinku: Tworzy alternatywn kultur prze omu lat 80. i 90. Pewnego dnia zagin . Odnaleziono go w sekcie Niebo dzia aj cej w podlubelskiej wsi. Dlaczego porzuci swoje dotychczasowe ycie i postanowi zwi za si z sekt oraz jak z niej odszed opowie bohater dzisiejszego programu Zbigniew Sajnóg
TVPOLONIA
06:05
 
Barwy szcz cia
Przed powrotem do Warszawy Klara i Hubert z Marysi id na ostatni spacer w trakcie którego gubi drog . Tymczasem pogoda w górach szybko si zmienia zaczynaj schodzi lawiny. Zosia i Piotr przekazuj Umi skiej wiadomo od przebywaj cego w areszcie Chowa skiego w której m czyzna prosi j o doko czenie dzie a. Wkrótce Alicja zakrada si do szpitala gdzie w pi czce le y Krzepi ski pilnowany przez policjanta. Aldona zauwa a smutek na twarzy Tadeusza i próbuje dowiedzie si co mu dolega. Ksi dz wyjawia Grzelakowej e prze ywa kryzys powo ania. Duchowny szuka kontaktu z Carin . Serial obyczajowy
06:35
 
Barwy szcz cia
Sytuacja Klary i Huberta jest dramatyczna. Uda o im si schroni przed lawin w pustej bacówce ale ich komórki nie dzia aj a stare deski trzeszcz pod naporem niegu który zasypa ca chat . Na dodatek jest bardzo zimno. Tymczasem Agata zdenerwowana brakiem kontaktu z bratem dzwoni do pensjonatu w Spokojnej Górze. Recepcjonista nie wiadomy e Pyrkowie wybrali si na spacer informuje j e zd yli si wymeldowa . Oliwka i Kajtek s li na Jowit za to e postawi a ich w niezr cznej sytuacji. Sebastian próbuje ko czy romans z nastolatk . Radek i Carina dobrze si dogaduj i lubi swoje towarzystwo w Feel Good a to coraz bardziej przeszkadza Lidce. Morawska daje odczu kelnerce swoj niech . Serial obyczajowy
07:05
 
Barwy szcz cia
Recepcjonista ze Spokojnej Góry oddzwania do Agaty ze z ymi wie ciami. Powiadomione zostaj odpowiednie s u by a media podaj informacj o zagini ciu pary z dzieckiem w górach. Tymczasem w zasypanej niegiem bacówce robi si coraz zimniej. Klarze Hubertowi i Marysi grozi zamarzni cie. Jowita zjawia si u Sebastiana. Dziewczyna nie przyjmuje do wiadomo ci e ojciec Angeli nie chce kontynuowa ich relacji. Par przed blokiem obserwuje brat nastolatki. Tomek ca y czas my li e Mariola jest prezesem masarni i namawia j na kupno fitness klubu. Kobieta nie wie jak wypl ta si z k amstwa wi c ku swojej rozpaczy daje trenerowi kosza. Serial obyczajowy
07:30
 
Barwy szcz cia
Ratownicy górscy wyci gaj Pyrków spod lawiny. Klarze i Marysi nic nie grozi ale Hubert jest w hipotermii w stanie krytycznym. Do Walerii przychodzi ksi dz Tadeusz by porozmawia o Carinie. Oboje widz e dziewczyn co trapi i domy laj si e chodzi o ojca jej dziecka. Patryk zjawia si u Oliwki i Kajtka z pretensjami e nie powiedzieli mu o romansie Jowity wyjawia nastolatkom e siostra ukrywa przed nimi szokuj ce zdarzenie ze swojej przesz o ci. Serial obyczajowy
08:05
 
Polacy zmieniaj cy wiat
Misjonarz. Opis Sylwetka Micha a Boyma polskiego jezuity ze Lwowa który stworzy pierwsze mapy Chin pierwszy opis chi skiej flory i by jedynym chi skim pos em do Watykanu dworu cesarza chi skiego. Wywiad z prof. Leung Wing Nang rektorem Medycyny Chi skiej w Hongkongu oraz wywiad z Edwardem Kajda skim sinologiem pisarzem
08:25
 
Awantura o Basi
Awantura jedenasta czyli rzecz o metodzie leczenia sercem. Niestety powrót profesora Bzowskiego do kraju nie wp ywa na popraw jego zdrowia równie wizyta u wybitnego neurologa nie przynosi rezultatów. Nieszcz sny cz owiek który umar za ycia nadal tkwi w swoim zamkni tym wiecie. Basia która z tak determinacj walczy a o odnalezienie zaginionego teraz postanawia sama odszuka jego dusz . Zabiera ojca do ma ej rybackiej wioski by tam w spokoju powraca do zdrowia. Jest stale przy nim i opiekuje si nim najczulej. Dopiero na wie o ci kiej chorobie Walickiego Basia wyje d a do Warszawy. Serial dla m odych widzów
08:55
 
Awantura o Basi
Awantura dwunasta czyli rzecz o literackim podst pie Kornela Makuszy skiego. Serial na podstawie powie ci Kornela Makuszy skiego. Czteroletnia Basia jedzie z mam do Warszawy. Dochodzi do wypadku w którym mama Basi ginie. Dziewczynka trafia pod opiek yczliwych ludzi
09:30
 
Teleranek
Las. W tym odcinku Teleranka przeniesiemy si do lasu. Spotkamy si z le nikiem który opowie o wszystkich czynno ciach i zabiegach niezb dnych do tego aby las zachowa swoj wietno . Dowiemy si czym jest trzebie jak zabezpiecza si drzewa przed zwierz tami oraz jak wygl da ochrona przeciwpo arowa. Poka emy równie co mo na w asnor cznie wykona ze znalezionych w lesie li ci ga zek i szyszek
09:50
 
Baw si s owami
Czas karnawa u. Program edukacyjny dla dzieci pomagaj cy w nauce j zyka polskiego. W ka dym odcinku dzieci poznaj nowe s owa wyra enia i zwroty. Przewodnikami widzów s Ania i Tomek którzy podró uj po wiecie poznaj rówie ników oraz doros ych wykonuj cych potrzebne spo ecznie zawody i dowiaduj si wi cej o rzeczywisto ci a tak e o tym jak o niej mówi . W programie pojawi si postacie z ba ni i legend przybli aj ce histori Polski
10:00
 
Baw si s owami
Je czy zje. Program edukacyjny dla dzieci pomagaj cy w nauce j zyka polskiego. W ka dym odcinku dzieci poznaj nowe s owa wyra enia i zwroty. Przewodnikami widzów s Ania i Tomek którzy podró uj po wiecie poznaj rówie ników oraz doros ych wykonuj cych potrzebne spo ecznie zawody i dowiaduj si wi cej o rzeczywisto ci a tak e o tym jak o niej mówi . W programie pojawi si postacie z ba ni i legend przybli aj ce histori Polski
10:20
 
Studio Raban
Jak zawsze w Studio Raban przedstawimy postawy warte na ladowania. Wa n rol w programie odgrywa tak e Internet: ewangelizacja Sieci i obecno w niej duchownych. Jednocze nie pokazujemy nietuzinkowe pomys y na budowanie relacji z Chrystusem
10:50
 
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
11:05
 
Halo Polonia
11:45
 
Okrasa amie przepisy
Indyk na polskim stole. Mi so indyka jest zdrowe i smaczne. Okrasa przygotuje trzy dania: indyka z limonk mas em i gruszkami orientaln zapiekank z piersi indyczych i makaronu oraz indyka pieczonego na ruszcie
TVPOLONIA
12:15
 
Ojciec Mateusz
Polowanie na jelenie. Ksi dz Mateusz migrodzki wróci do Polski po latach pracy na Bia orusi. Duchowny obdarzony inteligencj i spostrzegawczo ci pomaga policji w Sandomierzu w rozwi zywaniu zagadek kryminalnych
13:10
 
Na dobre i na z e
Skazani na siebie. Ewelina która uprawia kolarstwo trafia do szpitala. Dziewczyna dozna a powa nego urazu nogi. Jej trener nie chce zgodzi si na przeprowadzenie operacji w Le nej Górze
14:10
 
Najd u sza wojna nowoczesnej Europy
Ojcowie i dzieci. Serial ukazuje walk kilku pokole Polaków z germanizacj w Wielkopolsce w latach 1815 1918. Losy fikcyjnych bohaterów przeplataj si z yciem postaci znanych z historii
15:15
 
Marzyciele
Edward Dembowski. 25 letni Edward Dembowski by przywódc powstania w 1846 roku które w zamierzeniach mia o obj ca Polsk uwalniaj c kraj od zaborców i wprowadzaj c demokracj . By nazywany Czerwonym Kasztelanicem z racji po czenia swojego szlacheckiego pochodzenia z radykalnymi pogl dami spo ecznymi. Powstanie trwa o tylko 10 dni i obj o niewielki obszar Krakowa i okolic chocia zapa by ogromny skoro na wezwanie w adz powsta czych zg osi o si natychmiast 6 tysiecy ochotników. Wojsko austriackie najpierw uciek o z miasta ale wnet wróci o i zaj o Rzeczpospolit Krakowsk . Przez nast pne 72 lata Kraków pozostawa miastem austriackim. W programie redaktor Piotr Legutko rozmawia o Powstaniu Krakowskim z dr. Leszkiem Sykulskim autorem ksi ek o Dembowskim oraz z dr Karolin Grodzisk dyrektorem Biblioteki Naukowej PAU w Krakowie. Narrator Pawe Nowakowski odwiedza stary Cmentarz Podgórski gdzie znajduje si mogi a Edwarda Dembowskiego który 27 lutego 1846 roku zosta zastrzelony przez wojsko austriackie wraz z 28 uczestnikami procesji na Podgórze
15:40
 
Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
16:00
 
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
17:00
 
S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
17:30
 
Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55
 
M jak mi o
Po postrzale w szyj Janek trafia do szpitala w Gródku. Nast pnego dnia Ula i Bartek zostaj przes uchani przez prokuratora. Marcin zabiera Iz na romantyczn wycieczk nad Wis
18:50
 
Il Volo
Zespó Il Volo zosta za o ony w 2009 roku przez tenorów Piera Barone i Ignazia Boschetto oraz piewaj cego barytonem Gianluc Ginoble. W 2017 r. muzycy wyst pili we Florencji na Piazza Santa Croce
19:45
 
Rodzina Treflikw
Obcy. Gondu prowadzi Treflika i Treflink do parku gdzie zauwa y kogo dziwnego. Treflikowi wszystko w obcym si nie podoba ale Treflinka i Gondu próbuj nawi za z nim kontakt. Nie jest to atwe ale w ko cu Treflince udaje si wspólna zabawa a uprzedzenia Treflika znikaj
19:50
 
Czytanie przed spaniem czyli ca a Polska czyta dzieciom
Wielkie marzenie ma ej aby. Czyta Beata Wyr bkiewicz
TVPOLONIA
20:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
 
Drogi wolno ci
Nie miertelnik. odc. 2 Kraków pod zaborem austro w gierskim tu przed wi tami Bo ego Narodzenia 1917 r. Ostatni rok Wielkiej Wojny. Kiedy m czy ni walcz o nowy wspania y wiat kobiety pozostawione w domach bior sprawy w swoje r ce. Firma Ignacego Biernackiego Panorama ma pój pod m otek mimo nieobecno ci w a ciciela. Trzy siostry Biernackie chc uratowa to co najcenniejsze. Ukrywaj te wiadomo o bankructwie ojca eby tylko wi ta by y spokojne. Ale Wigilia na S awkowskiej i tak up ywa w ponurej atmosferze. Wojciechowa op akuje mier Jerzyka a sparali owana po ataku apopleksji babka Emilia na wspomnienie swojego syna demonstracyjnie zmienia temat. Wbrew wszystkiemu siostry wpadaj na pomys za o enia gazety. W pierwszy dzie Bo ego Narodzenia losy rodziny Biernackich krzy uj si z losami Ludwiga Grasnicka lotnika austriackiego. Jedno spotkanie mi dzy Ludwigiem i Lal wywraca ich dotychczasowe ycie do góry nogami. Serial historyczny
21:50
 
Ucieczka z kina Wolno
Kultowy film z okresu prze omu politycznego 1989 r. To opowie balansuj ca na granicy fikcji i rzeczywisto ci obrazuj ca zach y ni cie si Polaków wolno ci która pocz tkowo wydawa si mo e snem
23:25
 
Muzyczna scena Halo Polonia
W programie wyst puj zaproszeni go cie z polskiej bran y muzycznej
23:50
 
M jak mi o
Po postrzale w szyj Janek trafia do szpitala w Gródku. Nast pnego dnia Ula i Bartek zostaj przes uchani przez prokuratora. Marcin zabiera Iz na romantyczn wycieczk nad Wis