OTR
Datum Sender Ansicht
Februar 2019
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728   

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:25

M jak mi o
Pawe poznaje w ko cu rodzin Julki. Ojciec dziewczyny od razu pyta Zdu skiego kiedy m odzi wezm lub. Tymczasem Magda i Budzy ski jad do Krakowa na wernisa Anki. By a kochanka ca y czas próbuje zbli y si do Andrzeja. Prawnik jest przera ony na my l e przez dawny romans mo e utraci serce Magdy która nadal nie wie co czy o jej ukochanego z Ank . Z kolei Filarski przekonuje w ko cu Marsza ka e Piotrek ma romans z Sandr . Obaj seniorzy jad do mieszkania zi cia by zbada spraw a w cibska s siadka Zdu skiego wzywa policj przekonana e na miejscu dzia a agencja towarzyska i Sandra przyjmuje kolejnych klientów
01:20

S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
01:45

Rodzina Treflikw
Rysunek. Trefliki to sympatyczne psowate cz ekokszta tne stworki. Do rodziny nale tatu mamusia 4 letni Treflik i jego starsza siostra 6 letnia Treflinka. W odwiedziny cz sto przychodz dziadek i babcia a tak e pan Jareczek który piewa i gra na gitarze. Cz sto towarzyszy mu wnuczek Gondu . W s siedztwie mieszkaj król i królowa którzy je d karet i maj pi kne szaty ale mo na ich czasem spotka w sklepie spo ywczym
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35

Drogi wolno ci
lubu nie b dzie. Listopad 1925 roku. Alina martwi si e mo e by w ci y. Lala dostrzega e jej m nie potrafi sprosta obowi zkom g owy rodziny. Marynia ma koszmary. Jest przekonana e wydarzy si co z ego
03:40

Kawalerskie ycie na obczy nie
Pocz tek XX wieku. Micha wyje d a do Niemiec w poszukiwaniu pracy. Znajduje zatrudnienie w fabryce potem w weso ym miasteczku. Zamieszkuje u kobiety która wprowadza go w tajniki sztuki kochania
05:35

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
TVPOLONIA
06:35

Tygrysy Europy
Nowa nauczycielka. Szef ka e Jackowi odebra ze szko y now nauczycielk j zyka polskiego i historii. Przypadek zrz dza e jest ni Monika. Jacek chc c zaimponowa dziewczynie wiadomie sprawia wra enie e zarówno luksusowa limuzyna jak i posiad o s jego w asno ci . Ju pierwsze spotkanie nauczycielki z dzie mi Nowaka napawa j lekkim przera eniem. Pociechy biznesmena nie maj poj cia o ortografii lepiej znaj dzieje Stanów Zjednoczonych ni Polski. Zniech cona Monika chce zrezygnowa z intratnych korepetycji lecz Jacek odwodzi j od tego zamiaru. Przyznaje si te e jest tylko kierowc Nowaka. NOWA NAUCZYCIELKA Serial komediowy 50 min Polska 1999 Re yseria: Jerzy Gruza Scenariusz: Jerzy Gruza Micha Ogórek Zdj cia: Wojciech Rawecki Muzyka: Andrzej Korzy ski Aktorzy: Pawe Del g Agnieszka Wagner Janusz Rewi ski Piotr Fronczewski Zofia Czerwi ska Ignacy Machowski Jerzy Gruza Hanna Stankówna Ewa Sa acka Beata cibak Englert Agnieszka Pilaszewska Wojciech Skibi ski i inni
07:40

Prywatne ycie zwierz t
Partner na wag z ota. Program dr. Andrzeja Kruszewicza przybli a widzom ycie i zwyczaje ró nych gatunków zwierz t. Autor jest lekarzem weterynarii podró nikiem autorem wielu publikacji z zakresu ornitologii i dyrektorem warszawskiego ZOO. W programie b dzie opowiada o ssakach ptakach p azach i gadach które mo na spotka w ogrodach zoologicznych i w naturalnym rodowisku
08:05

Lajk
Cotygodniowy program promuj cy nowo ci TVP 2 zawieraj cy równie przegl d wydarze kulturalnych i rozrywkowych oraz imprez obj tych patronatem stacji
08:25

Trzy szalone zera
Tajemniczy go. W nadmorskim miasteczku mieszka trójka przyjació : Ola specjalistka od sztuczek magicznych Olaf hodowca rybek i Oskar wynalazca amator. Wszyscy s obdarzeni niepospolit wyobra ni
08:55

Trzy szalone zera
Znikni cie. W nadmorskim miasteczku mieszka trójka przyjació : Ola specjalistka od sztuczek magicznych Olaf hodowca rybek i Oskar wynalazca amator. Wszyscy s obdarzeni niepospolit wyobra ni
09:35

Supe kowe ABC
Wspólnie z Supe kiem i Zr cznymi R czkami poznajemy liter W. Supe ek przypomni nazwy godzin. Zr czne R czki zrobi karnawa ow mask i sprawdz co trzyma kartk papieru. Supe ek na spacerze spotka ogromnego paj ka który oka e si jego znajomym psem id cym na karnawa owy bal. W teatrzyku zobaczymy bajk o szarych myszkach które mieszkaj na strychu i ich nowym wspó lokatorze. Zabawy s owami zaczynamy od s owa WOREK
09:55

Baw si s owami
Program edukacyjny dla dzieci pomagaj cy w nauce j zyka polskiego. W ka dym odcinku dzieci poznaj nowe s owa wyra enia i zwroty. Przewodnikami widzów s Ania i Tomek którzy podró uj po wiecie poznaj rówie ników oraz doros ych wykonuj cych potrzebne spo ecznie zawody i dowiaduj si wi cej o rzeczywisto ci a tak e o tym jak o niej mówi . W programie pojawi si postacie z ba ni i legend przybli aj ce histori Polski
10:10

Baw si s owami
Program edukacyjny dla dzieci pomagaj cy w nauce j zyka polskiego. W ka dym odcinku dzieci poznaj nowe s owa wyra enia i zwroty. Przewodnikami widzów s Ania i Tomek którzy podró uj po wiecie poznaj rówie ników oraz doros ych wykonuj cych potrzebne spo ecznie zawody i dowiaduj si wi cej o rzeczywisto ci a tak e o tym jak o niej mówi . W programie pojawi si postacie z ba ni i legend przybli aj ce histori Polski
10:25

Ziarno
Dbamy o zwierzaki. Kolejny odcinek Ziarna po wi cony jest zwierz tom dowiemy si jak o nie dba jak im pomaga . Dzieci odwiedz Schronisko dla zwierz t Fundacj dla zwierz t klasztor franciszkanów zoo a tak e sklep zoologiczny. Zako czenie odcinka b dzie mia o miejsce w kawiarni która jest przyjazna dla zwierz t. K cik Biblijny zostanie nagrany czasie pobytu w zoo dzieci przeczytaj fragment Pisma wi tego z Ksi gi Rodzaju 1 25. Ciocia Ewelina i ks. Adam przedstawi dzieciakom wiersz ks. Jana Twardowskiego do w. Franciszka z Asy u
10:55

Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
11:15

Moda na rodzin
W tym odcinku: jak budowa wewn trzn si dziecka jak nauczy dziecko mówi nie stawa po stronie s abszych i bez obaw wyra a w asne zdanie. A ponadto w programie: Jak wspó czesna medycyna radzi sobie z alergi Czy alergia jest pochodn s abej odporno ci Jak wygl da diagnostyka i leczenie alergii Czy odczulanie zawsze jest skuteczne I sentymentalne wspomnienia literackie Dominiki Figurskiej
11:45

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
TVPOLONIA
12:00

Anio Pa ski
Anio Pa ski to modlitwa maryjna odmawiana przez ca y rok z wyj tkiem okresu wielkanocnego. W Watykanie niedzielna modlitwa Anio Pa ski jest odmawiana przez papie a towarzyszy jej krótka katecheza z b ogos awie stwem. W ka d niedziel widzowie s zapraszani do wys uchania katechezy oraz do wspólnej modlitwy z Ojcem wi tym i wiernymi zebranymi na placu w. Piotra w Watykanie
12:15

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
12:40

Misja w Afryce
Franciszkanie. W kolejnym odcinku cyklu Misja w Afryce ks. Artur Bartol zaprowadzi nas na misje franciszka skie do Bouali. Poznamy warunki w jakich yj misjonarze w Afryce i z jakimi problemami musz si zmaga . Poznamy o. Normana i o. Doriana polskich franciszkanów pos uguj cych w Afryce rodkowej
13:00

Msza wi ta z Bazyliki pw. w. Rocha w Bia ymstoku
14:15

Krtki film o Warszawie
Woda w kranie. Autorzy programu zapraszaj widzów na spacer po Warszawie. Zaprezentowane zostan budynki i miejsca którym warto przyjrze si bli ej i zastanowi nad ich histori i rol jak graj w yciu mieszka ców. Narrator w opowie ci o stolicy si ga do historii mówi c o wydarzeniach zwi zanych z prezentowanymi miejscami. B dzie tak e mowa o wybitnych warszawiakach
14:35

Tygrysy Europy
Nowa nauczycielka. Szef ka e Jackowi odebra ze szko y now nauczycielk j zyka polskiego i historii. Przypadek zrz dza e jest ni Monika. Jacek chc c zaimponowa dziewczynie wiadomie sprawia wra enie e zarówno luksusowa limuzyna jak i posiad o s jego w asno ci . Ju pierwsze spotkanie nauczycielki z dzie mi Nowaka napawa j lekkim przera eniem. Pociechy biznesmena nie maj poj cia o ortografii lepiej znaj dzieje Stanów Zjednoczonych ni Polski. Zniech cona Monika chce zrezygnowa z intratnych korepetycji lecz Jacek odwodzi j od tego zamiaru. Przyznaje si te e jest tylko kierowc Nowaka. NOWA NAUCZYCIELKA Serial komediowy 50 min Polska 1999 Re yseria: Jerzy Gruza Scenariusz: Jerzy Gruza Micha Ogórek Zdj cia: Wojciech Rawecki Muzyka: Andrzej Korzy ski Aktorzy: Pawe Del g Agnieszka Wagner Janusz Rewi ski Piotr Fronczewski Zofia Czerwi ska Ignacy Machowski Jerzy Gruza Hanna Stankówna Ewa Sa acka Beata cibak Englert Agnieszka Pilaszewska Wojciech Skibi ski i inni
15:40

Lajk
Cotygodniowy program promuj cy nowo ci TVP 2 zawieraj cy równie przegl d wydarze kulturalnych i rozrywkowych oraz imprez obj tych patronatem stacji
16:00

Zakochaj si w Polsce
Pa ac w Wilanowie. Wie Milanów w 1677 r. zosta a przemianowana na Villa Nova. Z czasem nazwa nawi zuj ca do tradycji antycznych uleg a spolszczeniu. Wilanów to dobry punkt wyj cia do opowie ci o Janie III Sobieskim
16:30

Le niczwka
ODCINEK 31 Pawe powoli przenosi si do nowego miejsca. Niespodziewanie profesor Pietras sk ada mu pewn propozycj . Krzysztof coraz cz ciej wraca my lami do Lidii. Z kolei Lidia szuka pretekstu by skontaktowa si z Krzysztofem. Zuza i Pola wreszcie pokazuj Katarzynie to co znalaz y w skrytce w stole Antoniego. Telenowela
16:55

Le niczwka
ODCINEK 32 Robert nagle pojawia si firmie. Lidia si tego nie spodziewa a. Jeszcze bardziej zaskakuje j propozycja Roberta. Tymczasem Katarzyna i Krzysztof spieraj si o pami tnik Antoniego. Pawe i Beata przeprowadzaj wreszcie powa n rozmow na temat ich relacji. Daniel decyduje si na wa ny krok. Ma on pozwoli mu uniezale ni si od ojca i dziadka. U Ruszczyców zjawia si niespodziewany go . Telenowela
17:30

Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55

M jak mi o
Iza odkrywa e kto w ama si do jej nowego mieszkania i przera ona od razu prosi o pomoc Marcina. Ania wraca do Warszawy i wyjawia Chodakowskiemu e jej matk potr ci samochód. Dziewczyna obawia si jednak e to nie by wypadek tylko celowy atak i e pod ko a mia a trafi w a nie ona. Tymczasem Olek wci flirtuje z Ag nie wiadomy e Aneta jest przez to k bkiem nerwów. Micha zdradza w ko cu Kai e nie mo e by jej ojcem z powodów zdrowotnych. Dziewczyna jednak le reaguje na t wiadomo
18:50

Oczy w oczy
Pawe Stasiak. Prowadz ca zaprasza do studia polityków ludzi biznesu kultury sztuki i sportu by w szczerej rozmowie przybli y widzom ich sylwetki. Go cie opowiadaj m.in. o tym co ich ukszta towa o jak drog przeszli by odnie sukces co jest dla nich najtrudniejsze czym jest dla nich polsko i jak warto niesie
19:25

Borwka skrzat wyrusza w wiat
Park Narodowy Gór Sto owych. Skrzat Borówka wyprawi si w Sudety do Parku Narodowego Gór Sto owych by wreszcie zobaczy góry. Opowiedz mu o nich i ich d ugiej historii Ska oludy. Wielkie ska y ze Szczeli ca Wielkiego który jest symbolem parku. Skrzat dowie si dlaczego Góry Sto owe tak w a nie si nazywaj . Przemaszeruje pod urwistymi cianami w wozów szczelin i skalnych labiryntów. Zdziwi si dlaczego ludzie postanowili chroni ska y i kamienie (przyrod nieo ywion ) ale przekona e yje tu du o ró nych zwierz t i ro nie ogromna ilo ro lin. Spotka si oko w oko z tajemniczymi luzowcami i zrozumie e koniecznie trzeba chroni te góry w wozy i szczeliny bo s one domem dla ogromnej rzeszy stworze
19:45

Mami Fatale
Robokucharz. Opowie o starszej pani która wyje d a z miasta eby prowadzi sielski ywot na wsi razem z dwójk zwierzaków: Psin i Prosi ciem a tak e eby móc oddawa si swojej wielkiej pasji gotowaniu. Atmosfer burzy nieoczekiwany zbieg okoliczno ci który wiedzie bohaterów wprost na spotkanie z przygod
TVPOLONIA
20:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
Pensjonat nad rozlewiskiem
Adam Kunert wprowadza w pensjonacie swoje porz dki. Magda zostaje szefow recepcji a Kuba oficjalnie mened erem. Marysia czuje si oszukiwana przez Kub ale nie wie e jej ukochany ma plan zdemaskowania Adama. Konrad wyje d a do Wa brzycha z nadziej odnalezienia osób które pad y ofiar Kunerta. Paula ze S awkiem maj coraz wi ksze problemy z synem. Rysio z koleg znajduj w lesie niewypa który wrzucaj do ogniska. Nad Rozlewisko ze Stanów przylatuje z wizyt Elwira która wszystkim opowiada o swoim szcz liwym yciu za oceanem. Prawda jednak okazuje si zupe nie inna
21:40
 
Na granicy
Ojciec i dwaj synowie przyje d aj w Bieszczady. Pewnego dnia w odci tej od cywilizacji górskiej chacie pojawia si tajemniczy nieznajomy który wci ga bohaterów w przest pczy wiat pogranicza
23:25
 
Sylwester Marze z Dwjk 2018
Szykuje si szampa ska zabawa Na tegorocznym Sylwestrze Marze z Dwójk b dziemy ta czy przy najwi kszych przebojach które zabrzmi na wielu tanecznych parkietach
Live-Chat aktivieren