OTR
Datum
Sender
Ansicht
Oktober 2018
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:15
Korona krlw
Odc. 89 Kazimierz wysy a biskupa Grota i Niemierz z misj do Avinionu. Na dworze pojawia si Wac aw z Balic z rodziny p. Nekandy. Okazuje si e Hi cza nie k amie i spadek nale y si w a nie jemu. Lig za jednak nie daje za wygran . Wójt po rozmowie z Arnostem planuje wystawi stra e przy okradanych sk adach z piwem. Wywo uje to bunt kupców. Egle porz dkuj c ubrania Miko aja znajduje grzebie który zgubi a Bella. Telenowela historyczna
00:45
Wiadomo ci
Serwis prezentuje najwa niejsze informacje z kraju i ze wiata
01:20
Supe kowe ABC
W tym spotkaniu z Supe kiem nasz bohater marzy o podro y w przestworzach. A czym mo na lata Samolotem sterowcem lub balonem. Dzieci poznaj liter B jak balon. Zr czne R czki robi balon z kolorowych pasków i przeprowadzaj eksperyment pokazuj cy jak przy u yciu sody i octu napompowa balonik do zabawy z przyjació mi. W teatrzyku zobaczymy bajk o Antku który nie u ywa trzech magicznych s ów. Wy na pewno je znacie B d te zabawy s owami w których z balonu zrobimy talon
01:35
Moliki ksi kowe
Co tu nie pasuje. W tym odcinku Molinka szuka ró nic na dwóch obrazkach w ksi ce. Niespodziewanie podchodzi do niej Molik krzycz c: hop hop. Wyja nia e poszukuje echa. Chcia by si z nim zabawi w pewn gr polegaj ca na wypowiadaniu ró nych miesznych wyrazów. Echo mia oby równie miesznie odpowiada ale odkrzykuj c inne s owa. Molinka wyja nia bratu e to niemo liwe bo echo zawsze odpowiada tak samo. Przeczyta a o tym w jednej z ksi ek która jest prawdziw skarbnic wiedzy. Molik postanawia upewni si e na pewno echo tylko powtarza s owa dlatego rusza do lasu. Wygl da on inaczej ni las w którym by o ostatnio. Jest w nim mnóstwo mieci. Kawa ki roweru puszki butelki papiery plastikowe torebki. Moliki postanawiaj je wspólnie pozbiera i zrobi to co bohater jednej z ksi ek Pieniek który stworzy oryginalne muzeum. W programie prezentowane s ksi ki: Tato a dlaczego 50 prostych odpowiedzi na piekielnie trudne pytania Masza i nied wied Pieniek otwiera muzeum
01:45
Przygd kilka wrbla wirka
Spó ka z jaskó k. Wróbel wirek usi uje dowiedzie si od jaskó ki jaka b dzie pogoda. Przy okazji dowiaduje si e wszystkie jaskó ki s jednakowe.
02:00
Wiadomo ci
Serwis prezentuje najwa niejsze informacje z kraju i ze wiata
02:30
Sport
Informacje o najwa niejszych wydarzeniach sportowych
02:35
O mnie si nie martw
Sylwia znajduje lekarza dla Mileny i jej dziecka. Zaczyna si na serio gubi w swoich emocjach a rosn ce zaanga owanie Mariusza w jego nie lubne ojcostwo nie u atwia jej sytuacji. Marcin i Iga zostaj wci gni ci w problemy m odego zwi zku ma e skiego podczas gdy Helenka zderza si w ko cu z rzeczywisto ci : Kamil chce si spotka z Wiktori . Tymczasem Krzysiek zbli a si ostro nie do Mileny która wraca z kancelarii z hiobow wie ci : Tomek o wiadczy si Marcie. Dla Krzysztofa to koniec pewnej epoki ale te pocz tek nowej. Sytuacja komplikuje si gdy Marta wyznaje pani Irence swoje l ki zwi zane z ma e stwem a chwil pó niej widzi Milen ca uj c si z Krzy kiem. Serial obyczajowy komediowy
03:20
Krtka historia
Prof. Wies aw Jan Wysocki historyk wyk adowca akademicki profesor nauk humanistycznych autor wielu publikacji historycznych przybli y widzom te znane i mniej znane wydarzenia z których my Polacy jeste my dumni. Wydarzenia które ukszta towa y nasz kraj i nas obywateli. Bohaterami cyklu b d ludzie których nazwisk czasem pró no szuka w ksi kach. Bohaterowie by mo e nieznani acz wielcy
03:30
Barwy szcz cia
Piotr robi plan zmian w mieszkaniu przed wprowadzeniem si dzieci. Pomaga mu w tym Zosia która najwyra niej wpad a Walawskiemu w oko. W dniu lubu Bo ena od rana wisi na telefonie a nieobecny Bruno zaj ty jest sprawami swojej firmy. Amelia i Tomasz obserwuj to z narastaj cym niepokojem. Ostatecznie narzeczeni docieraj szcz liwie do ko cio a ale ceremonia za lubin ma nieoczekiwany fina . Oliwce i Kajtkowi ci gle brakuje pieni dzy. Aby zdoby gotówk para organizuje wyprzeda gara ow . Kiedy ch opak znowu podbiera matce jedzenie ta dochodzi do wniosku e samodzielne mieszkanie syna si nie sprawdza. W adek zjawia si w domu m odych i przeprowadza z Kajtkiem m sk rozmow . Serial obyczajowy
04:05
 
Polonia 24
Magazyn prezentuje najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne zwi zane z tematyk polonijn i przybli a problemy rodaków mieszkaj cych poza Polsk
04:25
 
Rozmowa Polonii
Prowadz cy program podsumowuj najwa niejsze wydarzenia dnia z kraju i ze wiata. Opowiadaj tak e o tym na co jest skierowana uwaga Polaków oraz skupiaj si na informacjach istotnych z punktu widzenia rodaków mieszkaj cych za granic . Go mi programu s polscy politycy oraz eksperci z ró nych dziedzin
04:40
 
Halo Polonia
05:25
 
Zaolzie
05:40
 
Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
05:55
 
Dzia o si w Krakowie
Program opowiada o wydarzeniach które mia y miejsce w Krakowie. Ka dy odcinek po wi cony jest innemu obiektowi z którym wi e si interesuj ca historia
TVPOLONIA
06:05
 
Golec uOrkiestra koncert z okazji 25 lecia TVP Polonia
Koncert zespo u Golec uOrkiestra zarejestrowany w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie podczas Gali Jubileuszowej 25 lecia TVP Polonia
07:05
 
Po yteczni.pl
Magazyn reporterski opisuj cy dzia alno organizacji po ytku publicznego i formy aktywno ci obywatelskiej. Pokazuje energi i kreatywno ludzi którzy postanowili zmieni otaczaj c ich rzeczywisto i pomóc sobie oraz innym osobom w rozwi zywaniu problemów
07:35
 
Margolcia i Mi zapraszaj dzi
Krowa Mu. Mi wybiera si na wie do kole anki cioci Beaty która ma krow Patronel . Krowa daje mleko a z mleka robi si mietan mas o jogurt i wiele innych produktów tak bardzo lubianych przez Misia i Margolci oraz dzieciaki
07:55
 
Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
11:00
 
Polonia 24
Magazyn prezentuje najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne zwi zane z tematyk polonijn i przybli a problemy rodaków mieszkaj cych poza Polsk
11:25
 
Rozmowa Polonii
Prowadz cy program podsumowuj najwa niejsze wydarzenia dnia z kraju i ze wiata. Opowiadaj tak e o tym na co jest skierowana uwaga Polaków oraz skupiaj si na informacjach istotnych z punktu widzenia rodaków mieszkaj cych za granic . Go mi programu s polscy politycy oraz eksperci z ró nych dziedzin
11:40
 
Halo Polonia
TVPOLONIA
12:25
 
Krtka historia
Prof. Wies aw Jan Wysocki historyk wyk adowca akademicki profesor nauk humanistycznych autor wielu publikacji historycznych przybli y widzom te znane i mniej znane wydarzenia z których my Polacy jeste my dumni. Wydarzenia które ukszta towa y nasz kraj i nas obywateli. Bohaterami cyklu b d ludzie których nazwisk czasem pró no szuka w ksi kach. Bohaterowie by mo e nieznani acz wielcy
12:35
 
Wiadomo ci
Serwis prezentuje najwa niejsze informacje z kraju i ze wiata
12:50
 
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków
13:10
 
Barwy szcz cia
Bo ena zostaje zabrana sprzed ko cio a przez agentów ABW. Podczas przes uchania Kowaluk oskar a j e z ama a tajemnic s u bow zdradzaj c narzeczonemu poufne informacje. Bruno martwi si e wie o po lubiona ona trafi za kratki sam te ma k opoty bo w jego firmie trwa przeszukanie. Amelia i Tomasz s za amani obrotem spraw i spodziewaj si najgorszego. U Natalii z pozoru trwa sielanka z Wilkiem ale gdy tylko nadarza si okazja dziewczyna sprawdza w komórce Ma ka numer do jego by ej partnerki i umawia si z ni na spotkanie. Kamila opowiada Zwole skiej o pe nym psychicznej przemocy yciu z m czyzn i radzi by Natalia jak najszybciej od niego ucieka a. U Darka i W adka zjawia si Krzysztof Radecki prosz c o adres Beaty. Wyjawia e na zabój zakocha si w Saganowskiej a ona z niewiadomego powodu przesta a odbiera jego telefony. Serial obyczajowy
13:45
 
Wojenne dziewczyny
Kamil prosi narzeczon o przywiezienie rzeczy które da na przechowanie Grudzi skiemu. Stefan jedzie z Irk do folwarku. Konstanty wymyka si ze szpitala i idzie ulic modl c si po hebrajsku
14:40
 
Pary . Czas dokonany
Film o Bronis awie Wildsteinie jest dokumentem biograficznym z mocno zarysowanymi nutami obyczajowymi kulturowymi i politycznymi. Widz poznaje histori bohatera i prawd o czasach w których y . Szkielet filmu stanowi opowie Wildsteina o swoim yciu poprowadzona w miejscach dla niego wa nych: w Krakowie Pary u Warszawie Olsztynie Przemy lu Knurowcu
15:45
 
Wiadomo ci
Serwis prezentuje najwa niejsze informacje z kraju i ze wiata
15:55
 
Korona krlw
Odc. 90 Król ze swoim orszakiem dociera spó niony do Wyszehradu gdzie chce si spotka z Ludwikiem i swoj siostr El biet . Kazimierz straci nadziej na uznanie przez papie a wyroku warszawskiego i dlatego liczy na poparcie nowego w adcy w gierskiego. Niespodziewanie sytuacja staje si napi ta. Na Wawelu Jasiek z kanclerzem radz jak rozwi za problem nap ywaj cych do Krakowa uciekinierów z Prus napadanych przez Litwinów. Jolenta wypytuje Cudk o swoje pochodzenie. Telenowela historyczna
16:30
 
Msza wi ta z sanktuarium w. Jana Paw a II w Krakowie
18:35
 
Krtka historia
Prof. Wies aw Jan Wysocki historyk wyk adowca akademicki profesor nauk humanistycznych autor wielu publikacji historycznych przybli y widzom te znane i mniej znane wydarzenia z których my Polacy jeste my dumni. Wydarzenia które ukszta towa y nasz kraj i nas obywateli. Bohaterami cyklu b d ludzie których nazwisk czasem pró no szuka w ksi kach. Bohaterowie by mo e nieznani acz wielcy
18:40
 
Krtki film o Warszawie
Magiczne wiat a Miast.
18:55
 
Barwy szcz cia
Bo ena zostaje zabrana sprzed ko cio a przez agentów ABW. Podczas przes uchania Kowaluk oskar a j e z ama a tajemnic s u bow zdradzaj c narzeczonemu poufne informacje. Bruno martwi si e wie o po lubiona ona trafi za kratki sam te ma k opoty bo w jego firmie trwa przeszukanie. Amelia i Tomasz s za amani obrotem spraw i spodziewaj si najgorszego. U Natalii z pozoru trwa sielanka z Wilkiem ale gdy tylko nadarza si okazja dziewczyna sprawdza w komórce Ma ka numer do jego by ej partnerki i umawia si z ni na spotkanie. Kamila opowiada Zwole skiej o pe nym psychicznej przemocy yciu z m czyzn i radzi by Natalia jak najszybciej od niego ucieka a. U Darka i W adka zjawia si Krzysztof Radecki prosz c o adres Beaty. Wyjawia e na zabój zakocha si w Saganowskiej a ona z niewiadomego powodu przesta a odbiera jego telefony. Serial obyczajowy
19:25
 
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
19:45
 
Mi Uszatek
Szelest w nocy. Ekranizacja przygód Misia Uszatka znanego wcze niej z prasy dzieci cej oraz ksi ek autorstwa Czes awa Janczarskiego. Uszatek w gronie swoich przyjació : Prosiaczka Króliczków Zaj czka i psa Kruczka prze ywa najrozmaitsze przygody ucz c przy okazji najm odszych widzów zasad dobrego wychowania przyja ni tolerancji i uczciwo ci czyli tego co w yciu wa ne... W tym odcinku zobaczymy przygod Misia Uszatka ze skowronkiem
TVPOLONIA
20:00
 
Wiadomo ci
Serwis prezentuje najwa niejsze informacje z kraju i ze wiata
20:30
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody
20:35
 
Sport
Informacje o najwa niejszych wydarzeniach sportowych
20:45
 
Ojciec Mateusz
Manuela. odc. 199 Zbli aj si wiatowe Dni M odzie y. Wszyscy czekaj na przyjazd koordynatorki z Ekwadoru siostry Manueli. W adek P k szarpie si z m od dziewczyn Kasi . Manuela widzi ca zdarzenie i reaguje. W salce parafialnej odbywa si spotkanie z Manuel . Wpada spó niona Kasia. Ale na kolejnym spotkaniu w kurii Kasia Wronkowska ju si nie zjawia. Mateusz dzwoni do niej jednak telefon milczy. Zaniepokojona Manuela jedzie z Natali do dziewczyny. Policjanci dostaj wezwanie do nieprzytomnej Kasi. S siadka znalaz a j na schodach do piwnicy. Serial kryminalny obyczajowy
21:45
 
Polonia 24
Magazyn prezentuje najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne zwi zane z tematyk polonijn i przybli a problemy rodaków mieszkaj cych poza Polsk
22:05
 
Rozmowa Polonii
Prowadz cy program podsumowuj najwa niejsze wydarzenia dnia z kraju i ze wiata. Opowiadaj tak e o tym na co jest skierowana uwaga Polaków oraz skupiaj si na informacjach istotnych z punktu widzenia rodaków mieszkaj cych za granic . Go mi programu s polscy politycy oraz eksperci z ró nych dziedzin
22:20
 
Halo Polonia
23:10
 
Ojcze wi ty dzi kujemy
Live-Chat aktivieren