OTR
«
« 15.08.2019 (Do.), 05:25 »
Gruzja (Sakartvelo) malowniczy kraj na pograniczu Europy i Azji w Kaukazie Po udniowym. W stolicy Tbilisi mieszka niemal 1 3 ludno ci Gruzji. W ostatnich latach cel podró y wielu Polaków: traperów wczasowiczów kuracjuszy smakoszy wina. Polacy wpadaj tu na krótki odpoczynek cz sto nie wiedz c e w tym odleg ym kraju bije polskie serce. Wystarczy zajrze do szko y która uczy j zyka polskiego by spotka potomków Polaków. Równie spacer po starym kukijskim cmentarzu w dzielnicy Kukia pozwala przekona si jak wiele jest tu polskich nagrobków ludzi zas u onych dla gospodarki kultury architektury sztuki Gruzji. Równie ko ció w. Aposto ów Piotra i Paw a integruje Polaków i Poloni . W Gruzji dzia a Zwi zek Kulturalno O wiatowy Polaków Polonia który zrzesza integruje spo eczno polonijn . Wiele miejsc w Tbilisi i innych miastach przypomina polsk histori . Na przyk ad architektów którzy projektowali okaza e budynki albo te zak adali pierwsze rezerwaty przyrody na Kaukazie. Potomkowie zes a ców po powstaniach i Polacy którzy przyjechali tu przed wiekami dobrowolnie zapisali trwa y lad w historii Gruzji


Listen


Torrents


Mirror


Schnittlisten


Hinweise


Kommentare

Diese Sendung wurde bereits auf OTR gelöscht, ist aber evtl. noch auf einem Mirror-Server verfügar (Decoder-Software nötig).

Mirror anzeigen
Live-Chat aktivieren