OTR
«
« 15.08.2019 (Do.), 23:05 »
Koncert galowy Festiwalu Kultury Kresowej jest wyj tkowy pod wieloma wzgl dami. Wyró niaj go autentyczno uczestników festiwalu artystyczne i historyczne walory patriotyczne przes anie. Zespo y bior ce udzia w koncercie tworz spadkobiercy kresowego ducha prawdziwi potomkowie tradycji Polaków zamieszka ych na by ych Kresach. Tradycyjnie na scenie amfiteatru wyst pi polskie zespo y folklorystyczne chóry i kapele oraz indywidualni twórcy ruchu artystycznego m.in z Litwy Bia orusi Ukrainy


Listen


Dateiinfos


Mirror


Schnittlisten


Hinweise


Kommentare

Runterladen
Online streamen
Live-Chat aktivieren