OTR
«
« 19.08.2019 (Mo.), 16:25 »
Skok w bok. Cykl filmów przyrodniczych. Znawca zwierz cej natury dr Andrzej Kruszewicz wprowadza widzów w intryguj cy wiat zwyczajów zwierz t. Robi to z przymru eniem oka wy apuj c zabawne podobie stwa do naszych ludzkich zachowa . W tym wiecie mo emy odnale mi o i czu o trosk i wspó czucie dozgonn wierno i zdrad pomys owo i spontaniczn zabaw sprawowanie w adzy i próby jej obalenia oszustwo i manipulacje. W cyklu odkrywamy tajemnice dzikiej natury i pokazujemy budz ce emocje zjawiska wyst puj ce w ludzkim i zwierz cym wiecie. Andrzej Kruszewicz podpatruje zwierz ta ich zachowania interakcje mi dzy nimi i komentuje je. Obserwacje te prowadzi na zapleczu warszawskiego ogrodu zoologicznego korzystaj c z pomocy opiekunów zwierz t którzy maj z nimi bliski kontakt i dobre relacje


Listen


Torrents


Mirror


Schnittlisten


Hinweise


Kommentare

Diese Sendung wurde bereits auf OTR gelöscht, ist aber evtl. noch auf einem Mirror-Server verfügar (Decoder-Software nötig).

Mirror anzeigen
Live-Chat aktivieren