OTR
«
« 12.09.2019 (Do.), 16:25 »
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie. Ten program przybli a mieszka com naszego kraju miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów pokazuje histori krainy która przez wieki by a cz ci naszej Ojczyzny. Za wschodni granic pozosta y bowiem pami tki naszej przesz o ci pozosta y groby naszych bliskich i narodowych bohaterów. I ten cykl ma to pokazywa i o tym przypomina e tam by a (i jest) Polska. To w a nie przy okazji realizacji programu telewizyjnego Wschód (wcze niej program nosi tytu Studio Wschód) narodzi a si akcja MOGI PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA akcja ratowania polskich nekropolii na Wschodzie. Dzia ania m odzie y na rzecz Kresów swoim patronatem obj Prezydent RP. Wokó naszego programu telewizyjnego narodzi si ruch spo eczny w którym dzi bierze udzia wiele dzieci i m odzie y z Dolnego l ska. Dla m odego pokolenia ten program jest prawdziw lekcj historii. M odzie z w asnych oszcz dno ci wyje d a w czasie wakacji na Kresy pracuje przy porz dkowaniu wielkich historycznych nekropolii i ma ych wiejskich zrujnowanych rodzinnych cmentarzy na których cz sto nikt od wyjazdu Polaków nie zapali nawet jednej wieczki. W ramach tej akcji dolno l ska m odzie uporz dkowa a na Ukrainie ok. 200 polskich cmentarzy. Udokumentowano sfotografowano i opisano ponad 100 tys. mogi i pomników. Cykliczny program Wschód pokazuje histori Kresów ale równie wspó czesne zjawiska jakie zachodz u naszychs siadów tworzones pozytywne relacje mi dzy Polakami i Ukrai cami mi dzy lokalnymi w adzami samorz dowymi Polski i Ukrainy nawi zywana jest wspó praca mi dzy szko ami w obu krajach. Ponadto zawarto 14 umów o bli niaczej wspó pracy mi dzy miastami z Polski i Ukrainy. Ten program scala rodziny które pogubi y si podczas dziejowej zawieruchy przypomina e korzenie kilku milionów obywateli naszego kraju wywodz si w a nie stamt d. Poprzez ten program czymy Kresowian porozrzucanych po ca ym wiecie. Dzi ki naszemu programowi wielu naszych Rodaków z Polski odnalaz o swoje rodziny na Kresach. Autork cyklu jest Gra yna Or owska Sondej


Listen


Dateiinfos


Mirror


Schnittlisten


Hinweise


Kommentare

Runterladen
Online streamen
Live-Chat aktivieren