OTR
«
« 01.07.2020 (Mi.), 16:50 »
Wspólne ycie kto z kim i dlaczego w podwodnym wiecie. Mieszka cy wód cz sto dziel wspóln przestrze i wspó pracuj czerpi c nawzajem korzy ci. Najcz ciej obydwie strony korzystaj ze wspó pracy ale bywa e zyskuje tylko jedna. Niektórym rybom w utrzymaniu higieny pomagaj krewetki z rodziny Lysmata innym drobne rybki z rodziny wargaczowatych. W tym odcinku opowiemy o wspó pracy pomi dzy ró nymi gatunkami podwodnego wiata. Poka emy m.in. w jaki sposób jedne stworzenia doczepiaj si do innych staj c si niejako pasa erami na gap . Powiemy te które stworzenia buduj wspólne lokum oraz omówimy inne przyk ady podwodnej wspó pracy


Listen


Dateiinfos


Mirror


Schnittlisten


Hinweise


Kommentare

Runterladen
Online streamen


Live-Chat aktivieren