OTR
«
« 01.07.2020 (Mi.), 18:20 »
Powracamy do znanej z poprzednich odcinków miejscowo ci Gródek gdzie dzia a i wspiera mieszka ców pani dyrektor Gminnego Centrum Kultury Magda otysz. Tym razem towarzyszy jej pani so tys Iwona Bilikiewicz. Magda stanie równie przed dylematem czy po ponadmiesi cznej roz ce spowodowanej koronawirusem odwiedzi mam za któr bardzo t skni. W odcinku poznamy te dr n. m. Miros awa Ryba towskiego ratownika z Wojewódzkiej Stacji PogotowiaRatunkowego w Bia ymstoku który w tych trudnych dla wszystkich czasach po wi ca zdrowie swoje i bliskich nios c pomoc najbardziej potrzebuj cym


Listen


Dateiinfos


Mirror


Schnittlisten


Hinweise


Kommentare

Runterladen
Online streamen


Live-Chat aktivieren