OTR
«
« 02.08.2020 (So.), 11:25 »
Program katolicki adresowany do najm odszych widzów i ich rodziców. Uczy otwarto ci na wiat i szacunku do innych ludzi oraz wpaja warto ci chrze cija skie. Prezentowane piosenki teledyski filmy animowane i informacje dotycz nie tylko religii. Prowadz cy rozmawiaj tak e o sprawach które pomagaj uwra liwi m odych widzów na ró norodne problemy otaczaj cego wiata


Listen


Dateiinfos


Mirror


Schnittlisten


Hinweise


Kommentare

Runterladen
Online streamen


Live-Chat aktivieren