OTR
«
34. Przegl d Piosenki Aktorskiej. Koncert który odby si w ramach 34. Przegl du Piosenki Aktorskiej we Wroc awiu. Materia muzyczny wybrany do koncertu po wi conego pami ci Jerzego Wasowskiegoto mniej znane piosenki z Kabaretu Starszych Panów piosenki niekojarzone z osob kompozytora oraz te ca kiem zapomniane. Utwory uk adaj si w melancholijn opowie o wiecznej t sknocie pragnieniu mi o ci o smutku. Zaproszone do udzia u aktorki w ró nymwieku b d odprawia swoiste kobiece dziady przywo uj c z w asnych wspomnie prze y i pragnie obrazy postaci i sytuacje towarzysz ce najsilniejszym emocjom które trwale odcisn y si w ich pami ci. W koncercie bior udzia : Stanis awa Celi ska Iga Cembrzy ska Anna Chodakowska Beata Fudalej Iwona Konieczkowska Maja Kleszcz Barbara Krafftówna Krystyna Tkacz Kinga Preis


Listen


Dateiinfos


Mirror


Schnittlisten


Hinweise


Kommentare

Runterladen
Online streamen


Live-Chat aktivieren