OTR
«
« 17.09.2020 (Do.), 01:40 »
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmus wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu


Listen


Dateiinfos


Mirror


Schnittlisten


Hinweise


Kommentare

Runterladen
Online streamen


Live-Chat aktivieren