OTR
«
« 18.10.2020 (So.), 11:00 »
Interaktywny magazyn obywatelski nawi zuj cy do formu y wolnego mikrofonu. To popularne w ród m odzie y poj cie odnosi si do raperów którzy przekazuj c sobie mikrofon wymy laj na bie co rymowan opowie . Ka dy mo e opowiedzie w asn histori widzowie nadsy aj filmy ilustruj ce ich ycie na emigracji. W ka dym wydaniu zostaj zaprezentowane trzy materia y wideo


Listen


Dateiinfos


Mirror


Schnittlisten


Hinweise


Kommentare

Runterladen
Online streamen


Live-Chat aktivieren