OTR
«
« 18.10.2020 (So.), 16:15 »
Wieloaspektowe spojrzenie na temat emigracji. Portrety rodzin i konkretnych osób które postanowi y z niej zrezygnowa . Ka dy odcinek przybli a warunki ycia ludzi w kraju do którego wyjechali a tak e ich sytuacj w miejscu do którego wrócili. W programie nie brakuje komentarzy specjalistów w tym psychologów i dydaktyków dotycz cych problemów zwi zanych z powrotem do ojczyzny. Widzowie poznaj równie prac urz dników instytucji których dzia anie pomaga osobom decyduj cym si na zmian miejsca pobytu


Listen


Dateiinfos


Mirror


Schnittlisten


Hinweise


Kommentare

Runterladen
Online streamen


Live-Chat aktivieren