OTR
«
« 22.11.2020 (So.), 20:25 »
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych


Listen


Dateiinfos


Mirror


Schnittlisten


EPG-Meldungen


Kommentare

Download
Online streamen


Live-Chat aktivieren