OTR
«
« 22.11.2020 (So.), 21:30 »
Scenariusz filmu zosta oparty na faktach. Historia g ównego bohatera zosta a zainspirowana losami jednego z o nierzy wykl tych Józefa Franczaka ps. Lalek. Akcja rozgrywa si w Polsce w latach 1945 1948. To opowie o o nierzach zbrojnego podziemia niepodleg o ciowego walcz cych z w adz ludow o powojenny kszta t Polski. Ludzie którzy mimo olbrzymiej przewagi resortu bezpiecze stwa wspieranego przez radzieckieNKWD walczyli do ko ca o swoj spraw . W scenie otwieraj cej film widz poznaje g ównego bohatera jako zaledwie dwulatka. Ch opiec wraz z matk egna swego ojca oficera wyruszaj cego na wojn polsko sowiecka. Potem akcja przenosi si do drugiej po owy lat 40. ubieg ego wieku. Kierownictwo resortu bezpiecze stwa zarz dza bezapelacyjn likwidacj oddzia ów walcz cych w lesie. W ród nich jest niez omny Józef Franczak ps. Lalek


Listen


Dateiinfos


Mirror


Schnittlisten


EPG-Meldungen


Kommentare

Download
Online streamen


Live-Chat aktivieren