OTR
«
Osi scenariuszow tego filmu jest dychotomia: cz owiek i jego dzie o. Cz owiek to Ignacy Pr dzy ski genera in ynier fortyfikator genialny strateg i budowniczy. Dzie o to Kana Augustowski jeden z polskich cudów techniki dzia aj cy od blisko dwustu lat zabytek od lat przygotowywany do wpisu na List wiatowego dziedzictwa UNESCO. I cz owiek i jego dzie os wprawdzie obecne w wiadomo ci historycznej Polaków nawet rozpoznawalne ale Ignacy Pr dzy skikojarzony jest g ównie z Powstaniem Listopadowym sytuowany gdzie pomi dzy Ch opickim Skrzyneckim i Bemem za Kana Augustowski znany g ównie jako wakacyjna atrakcja turystyczna cz sto lokowany bywa gdzie na Mazurach. Jak zwykle wi c wiedza o rzeczach wa nych jest powierzchowna i stereotypowa


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat