OTR
«
« 24.02.2021 (Wed), 13:40 »
Aleksander Sola. Cykliczny program historyczny po wi cony przypadaj cej w tym roku 40. rocznicy powstania wielkiego niemal 10 milionowego ruchu spo ecznego: NSZZ Solidarno . Chcemy przybli y przede wszystkim tematyk strajków lipca sierpnia 1980 roku które doprowadzi y do podpisania umów mi dzy protestuj cymi a komunistyczn w adz . Prócz znanych bohaterów tamtych wydarze takich jak Andrzej Gwiazda czy Andrzej Rozp ochowski przedstawiamy zapomnianych wspó twórców naszej wolno ci tytu owe Twarze Solidarno ci. Poniatowa strajk 14 15 lipca Zak ady Zmechanizowanego Sprz tu Domowego Predom Eda


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat