OTR
«
« 24.02.2021 (Wed), 18:50 »
2343Dominika odchodzi w ko cu od Stawickiego i za amana prosi o pomoc Renat . Sta scy robi Izie niespodziank i przyje d aj z Paulink do Krakowa bez zapowiedzi. Bo ena odkrywa e jej przyjació ka jest pod wp ywem alkoholu i by mo e tak e narkotyków. Tymczasem Kacper i Madzias gotowi nawi za wspó prac z Fashion Life ale tylko wtedy je li firma udowodni e naprawd dzia a ekologicznie. Serial obyczajowy


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat