OTR
«
« 08.04.2021 (Th.), 04:50 »
W 1940 roku Józef Stalin zarz dzi egzekucj 22 tysi cy polskich je ców wojennych. Cztery i pó tysi ca oficerów zamordowano w lesie katy skim w Rosji. Film dokumentalny przedstawia histori mordów w Katyniu z dwóch perspektyw: ofiar i sprawców. Re yser Cédric Tourbe szczegó owo pokazuje jak dosz o do zbrodni i przybli a mechanizmy funkcjonowania pa stwa sowieckiego oraz NKWD Ludowego Komisariatu Spraw Wewn trznych


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat