OTR
«
« 08.04.2021 (Th.), 16:30 »
Dzie Ojca. Cho bez pracy nie ma ko aczy nale y od czasu do czasu pozwoli sobie na relaks. Ludwik postanawiazrobi dzie wolny od pracy. Widz c jednak ile zaj domowych szykuje dla niego Natalia rezygnuje z tegopomys u. Wyj tkowo ochoczo zasi dzie przed komputerem w swoim gabinecie. Kacper marzy o psie. Uwa a e jest ju na tyle du y e z powodzeniem umia by zaj si zwierzakiem. Rodzices jednak sceptycznie nastawieni do tego pomys u. W ramach rekompensaty Kacper bawi si ody k rabarbaru. Nadaje jej imi i uczy podawa ap . Nadszed Dzie Ojca. W rodzinie Boskich jest on obchodzony uroczy cie. Ka dy z synów wr cza Ludwikowi jaki prezent z tej okazji Kacper w asnor cznie wykonan laurk Kuba krawat a Tomeks uchawki które natychmiast po ycza. Serial komediowy


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat