OTR
«
« 08.04.2021 (Th.), 17:20 »
Peru. Szko a kuske ska. Wojciech Cejrowski podró nik fotograf pisarz publicysta cz onek rzeczywisty Królewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie. czy pasj zwiedzania wiata i docierania do najbardziej egzotycznych zak tków z niezwyk ym zmys em obserwacyjnym oraz poczuciem humoru. Ka dy program to filmowa gaw da pe na dygresji i artów urozmaicona rozmowami z miejscow ludno ci prezentacj kultury ludowej i ciekawostek. Po konkwi cie w Peru pojawili si katoliccy misjonarze. Zacz to wznosi pierwsze ko cio y. Budulec by na miejscu ale sk d wzi obrazy na ciany wi ty Z Europy przyp ywa y pojedyncze sztuki a potem kopiowano je ta mowo. Tak powsta a kuske ska szko a malarstwa. Funkcjonuje do dzi . Wojciech Cejrowski zabiera widzów do kilku pracowni pokazuje jak powstaj obrazy i obja nia jak je postarzy aby wygl da y identycznie jak orygina licz cy 500 lat


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat