OTR
«
« 08.04.2021 (Th.), 20:20 »
W wagonie kolei miejskiej znaleziono zw oki m czyzny bez ladów obra e . Wezwani na miejsce ledczy podejrzewaj zawa serca. Po wst pnych ogl dzinach przeprowadzonych przez patolog Sidleck teza o zawale upada. Ofiara zosta a najprawdopodobniej otruta talem. Potwierdzaj to badania toksykologiczne. Podczas ledztwa Proch i Kielak odnajduj by on denata którym okazuje si Jaros aw agodzki. Ma e stwo rozpad o si po mierci ich syna. B d c pod opiek ojca ch opiec zosta potr cony przez samochód. Traumatyczne zdarzenie spowodowa o e agodzki zamkn si w sobie i wiód samotne ycie. Dzi ki monitoringowi na peronie kolei miejskiej udaje si znale kartk któr agodzki wyrzuci na tory tu przed podró . Jest na niej ci g zaszyfrowanych liczb oraz adres mailowy nadawcy. Komputer denata kryje kolejne niespodzianki. Z tre ci wiadomo ci mailowych wynika e agodzki korespondowa ze swoim synem. Kim jest tajemniczy smok 2006 Serial kryminalny


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat