OTR
«
« 05.05.2021 (Wed), 11:30 »
2380 ukasz przekonuje si e praca kuriera nie jest atwa. Najpierw przyje d a pod niew a ciwy adres czym irytuje klientk a nast pnie zostaje pobity i okradziony z cennej przesy ki. Za to Iwona zaskakuje Marka przyj ciem z Wioletk i zostawiacórk pod jego opiek nie pozwalaj c mu doj do g osu. Nieprzygotowany Z oty prosi o pomoc Krystyn która robi mu wyrzuty o rozstanie z Pyrk . Jaworski sprawdza stan mieszkania które wynajmuje ch opakom a gdy odkrywa usterki zmusza lokatorów do jak najszybszej naprawy. Damian jest zainteresowany wykonaniem drobnych prac a po sugestiach Justina i Prota rozwa a za o enie w asnej dzia alno ci jako z ota r czka. Serial obyczajowy


Lists


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

This file has already been deleted on OTR. You may still find it on a mirror server (Decoder software required).

Mirror anzeigen
Activate Live-Chat