OTR
«
« 05.05.2021 (Wed), 12:35 »
D ug. Kto dokona w amania do sklepu z pami tkami i zdemolowa jego wn trze. W a ciciel i jego ona Ukrainka nie chc z o y stosownego doniesienia. Ksi dz Mateusz ma wra enie e si boj . Odkrywa e sklepikarze wpadli w sid a wierzycieli którzy teraz gro im mierci . Aby pomóczastraszonym ludziom jest gotów zastawi zabytkowy obraz z ko cio a. Propozycj przyjmuje wysoko postawiony cz owiek który kieruje tym przest pczym procederem. Serial kryminalny obyczajowy


Lists


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

This file has already been deleted on OTR. You may still find it on a mirror server (Decoder software required).

Mirror anzeigen
Activate Live-Chat