OTR
«
« 05.05.2021 (Wed), 14:20 »
Ide programu jest upami tnienie niemal czteroletniej w drówki 120 tysi cy o nierzy i cywilów którzy przeprawiaj c si przez trzy kontynenty przebyli tras 12500 km i zostali zapami tani jako armia Andersa. Autorzy dokonuj próby odtworzenia szlaku przebytego przez o nierzy genera a od miejsca zes ania na Syberii a po bohatersk bitw o Monte Cassino. Zadaniem szóstki uczestników b dzie pokonanie podobnej trasy zmierzenie si z dzik przyrod mro n Syberi i rozpalons o cem ira sk pustyni . Program prowadzi Ida Nowakowska


Lists


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

This file has already been deleted on OTR. You may still find it on a mirror server (Decoder software required).

Mirror anzeigen
Activate Live-Chat