OTR
«
« 11.06.2021 (Fri), 22:35 »
Pojednanie. Marynia i Stach Po aniecki coraz cz ciej spotykaj si w domupani Emilii Chwastowskiej przy ó ku chorej Litki. Umieraj ca dziewczynka yczy sobie aby pogodzili si i pobrali. Ulegaj c daniu dziecka wybaczaj sobie dawne urazy. W Warszawie przebywa równies siad P awickich z okolic Krzemienia m ody pan G towski który skrycie marzy o Maryni. Mi dzy nim a Maszk dochodzi do awantury któr mo e zako czy jedynie pojedynek. Maszko prosi Po anieckiego by zosta jego sekundantem. Serial obyczajowy kostiumowy Re yseria: Jan RybkowskiScenariusz na podstawie powie ci Henryka Sienkiewicza: AndrzejMularczyk Bo ena HlebowiczZdj cia: Marek NowickiMuzyka: Wojciech KilarAktorzy: Anna Nehrebecka Andrzej May Andrzej Chrzanowski TeresaLipowska Jan Englert Czes aw Wo ejko Bronis aw Pawlik Ewa ukowska Ewa Szykulska Anna Milewska Andrzej Seweryn LeonardPietraszak Alicja Jachiewicz Lucjan Fogiel Andrzej Precigs i inni


Lists


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

This file has already been deleted on OTR. You may still find it on a mirror server (Decoder software required).

Mirror anzeigen
Activate Live-Chat