OTR
«
« 15.09.2021 (Wed), 22:35 »
Cykliczny program studyjny emitowany na ywo. Autorzy Magazynu Ekspresu Reporterów przedstawiaj reporta e o tematyce spo ecznej. Docieraj wsz dzie tam gdzie dzieje si co wa nego. Bohaterami dokumentóws zwykli ludzie ich troski i rado ci tragedie i sukcesy. W magazynie poruszanes sprawy wa ne i kontrowersyjne pokazywane sylwetki ludzi których postawa ycie i dzia alno mog by wzorcem moralnym we wspó czesnym wiecie. Zaproszeni do studia go cie komentuj obejrzane materia y


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat