OTR
«
« 26.11.2021 (Fri), 20:20 »
Rodzina Winnych prze ywa a ob . Na W adka koj co dzia a obecno Michelle która jest zafascynowana zachodz cymi w Polsce zmianami. Dziewczyna czuje e tutaj a nie we Francji jest jej dom. Ryszard który coraz bardziej anga uje si w ruch antykomunistyczny spotyka si z niezadowolonymi robotnikami z Ursusa. Dzia acze przygotowuj ulotki i kolportuj je w mie cie i zak adzie. Adam Komornicki nie daje spokoju Kasi i Ma gosi. da uznania ojcostwa. Przebieg y m czyzna nie cofnie si przed niczym dla osi gni cia celu


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat