OTR
«
« 15.01.2022 (Sat), 07:05 »
Aleksander Wielki: podboje i ich skutki. Uwa a si za syna samego Zeusa jego nauczycielem od wczesnej m odo ci by Arystoteles. W adz obj po swoim ojcu Filipie II Macedo skim jako m odzieniec. Aleksander Macedo ski stworzy wielkie imperium jedno z najwi kszych w historii. Jego taktyka wojskowa budzi podziw do dzi . Zas yn niezwyk szybko ci ataku nie pozostawia wrogom szans. Na podbitych terytoriach za o y kilkadziesi t miast nazywa je swoim imieniem. Wiele z nich istnieje do dzi podtrzymuj c pami o Aleksandrze Wielkim. Aleksander Wielki. Podboje i ich skutki to temat tego odcinka teleturnieju. Zapytamy w nim m.in. o Macedoni na tle Grecji w czasach Filipa Macedo skiego. Dzieci stwo i drog do w adzy Aleksandra. Najwa niejsze kampanie wodzow oraz bitwy jego kampanii przeciwko Persji i o tajniki imperium perskiego w tym czasie a tak e o spu cizn Aleksandra Wielkiego i wp yw kultury hellenistycznej na bieg dziejow


Lists


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

This file has already been deleted on OTR. You may still find it on a mirror server (Decoder software required).

Mirror anzeigen
Activate Live-Chat