OTR
«
« 24.06.2022 (Fri), 06:30 »
Dukla. Dukla to malownicze miasteczko w po udniowo - wschodniej Polsce. Jest g ownym miejscem kultu w. Jana z Dukli. W osiemnastym wieku szczyci o si jedn z najpi kniejszych rezydencji magnackich. Dwa wieki po nej stoczonotu jedno z najkrwawszych star zbrojnych II wojny wiatowej na terenie Polski. Duklas ynie z zabytkow historii oraz przepi knej przyrody. Zwiedzanie warto rozpocz od pa acu - niegdy najokazalszej magnackiej budowli w Dukli. Jej najwspanialsze czasy to XVIII wiek. Pa ac pierwotnie by renesansowym zamkiem wybudowanym w XVI wieku. Dukla swoj rozkwit zawdzi cza Jozefowi Wandalinowi Mniszech ktory by fundatorem miasta oraz tutejszych zabytkow. Jego syn przemieni budowl obronn w okaza y pa ac z rozleg ym ogrodem - takim jaki widzimy dzi . W Dukli mo na te pozna kultur emkowsk . Mi dzy 1945 i 1946 rokiem z terenu Podkarpacia wysiedlono na tereny by ego ZSRR cz ludno ci emkowskiej. Pozosta ych w ramach akcji Wis a wywieziono w 1947 rokuna Ziemie Zachodnie


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat