OTR
«
« 25.11.2022 (Fri), 04:55 »
nie ka. Cykliczny program mikroturystyczny po wi cony polskim gorom szczytom ktorych zdobycie razem z nami gwarantuje wej cie do elitarnego klubu zdobywcow Korony Polskich Gor. Chcemy zach ca do aktywnego wypoczynku w miejscach ktore naszym zdaniem nie zosta y dotychczas nale ycie wypromowane. Celem programu jest namowienie widza do odwiedzenia i poznania tych zak tkow w polskich gorach ktore pozostaj w cieniu obleganych przez turystow Kasprowego Wierchu czy Guba owki. Poka emy przede wszystkim bogactwo przyrody ale tak e histori i kultur tych miejsc oraz ludzi ktorzys symbolami regionu. W dobie za amania si ruchu turystycznego zwi zanego z pandemi koronawirusa mikroturystyka staje si jednym z popandemicznych kierunkow rozwoju ktory jak si wydaje b dzie przez najbli sze lata preferowanym przez Polakow sposobem na sp dzanie wolnego czasu


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat