OTR
«
« 25.11.2022 (Fri), 17:55 »
Cykl po wi cony Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autorzy reporta y podro uj po USA szukaj c ladow polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanow Zjednoczonych oraz poruszaj interesuj ce bie ce tematy zwi zane z tymi krajami


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat