OTR
«
« 19.03.2023 (Sun), 07:05 »
Marian Ciel cki i Witaszek z wrodzon sobie gracj probuj roz adowa korek sk adaj cy si z furmanek i traktorow w centrum miasteczka. Z autobusu wysiada matka Mariana. Przyjecha a niespodziewaniewiedziona matczynym instynktem w trosce o syna. Marina Chmiel wzorowo wype nia swoj misj prowadzi szkolenia komputerowe dba o sprawno fizyczn i popisuje si znajomo ci sztuk walki orazcelnym strzelaniem. Burmistrz z komendantem naradzaj si w sprawie urz dzenia bankietu z okazji 60. urodzin ksi dza. Ksi dz odmawia wspo pracy. Zaprasza wszystkich na msz w tej intencji. Burmistrz i komendant nie poddaj si zak adaj Komitet Organizacyjny i szukaj wsparcia u samego biskupa. Tymczasem do Krolowego Mostu dotar a wiadomo o zbli aj cych si wyborach na stanowisko burmistrza. Ksi dz na ambonie upomina wiernych e wybory to obywatelski obowi zek a uchylaniesi od niego to grzech zaniechania. Scenariusz i re yseria: Jacek Bromski


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat