OTR
«
« 27.05.2023 (Sat), 01:00 »
Cykl reporta y dokumentalnych ktore przybli aj histori oraz obecn sytuacj ameryka skiej i kanadyjskiej Polonii. Filmy pokazuj obraz ycia sytuacj spo eczno - kulturow w USA i Kanadzie w tym wydarzenia oraz miejsca istotne dla mieszka cow tych krajow. Projekt jest kontynuacj zrealizowanych filmow dla TVP Polonia. Dotyczy y one mi dzy innymi ca okszta tu historii emigracji Polakow do USA oraz Kanady obecnego obrazu Polonii w ro nych rejonach obu krajow oraz sytuacji poszczegolnych grup spo ecznych


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat