OTR
«
« 27.05.2023 (Sat), 06:30 »
Bitwa o Monte Cassino. o nierze! Bitwa 2. Korpusu Polskiego pod Monte Cassino przejdzie do historii. 22 dni bez przerwy pod ci kim ogniem w najtrudniejszych warunkach bytowania 7 dni zaci tego boju o niemieckie fortyfikacje oto wspania y wysi ek woli i po wi cenia waszego ktory nie ma wielu rownych nie tylko w historii tej wojny ale i w historii wiata - pisa 20 maja 1944 r. gen. W adys aw Anders do o nierzy 2. Korpusu. Dwa dni wcze niej polska flaga zosta a wywieszona na ruinach klasztoru na Monte Cassino. Polacy odnie li spektakularne zwyci stwo. Bitwa o Monte Cassino to jedna z najwi kszych batalii II wojny wiatowej na froncie zachodnim. Podczas trwaj cej po roku bitwy straty obu stron wynios y ponad 75 tysi cy o nierzy. W rod poleg ych by o tak e 923 o nierzy polskich. Ponad trzy tysi ce odnios o rany. Droga na Rzym zosta a otwarta


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat