OTR
«
« 19.09.2023 (Tue), 11:30 »
Sadowscys za amani. Padli ofiar oszustwa i po zakupie domu mog straci kilkaset tysi cy z otych. Po rozmowie z Natali za atwiaj zmian wpisu w ksi dze wieczystej by uniemo liwi Boreckiej kolejne proby sprzeda y posiad o ci. Przy okazji znow cieraj si z Przy upskimi. Bruno dzi kuje Karolinie za wsparcie ktore okazuje mu w jego konflikcie z Bo en . Sam pociesza kole ank gdy ta odkrywa e prokuratura jednak chce wszcz ledztwo w sprawie jej wspo udzia u w porwaniu Tadzia. Biznesmen staje te w obronie recepcjonistki gdy ta ma k opot z agresywnym klientem. Aldona i Borys znow maj problem z Aleksem ktory zaniedbuje domowe obowi zki. Do sklepu Grzelakow zagl da Sta Pyrka jako kurier wyznaj c przy okazji e jednak zdecydowa si na poj cie do wojska


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat