OTR
«
« 19.09.2023 (Tue), 13:55 »
Ogrod botaniczny -. Krotkie reporta e o charakterze edukacyjnym prezentuj ce niezwyk e miejsca w Polsce. Miejsca znane i mniej znane cz sto zapomniane i takie ktore nies niedost pne dla wszystkich. Miejsca skrywaj ce wiele tajemnic owiane legend miejsca o bogatej historii. Prowadz cy przenosz widza do minionych epok jednocze nie uwzgl dniaj c starania i dokonania wspo czesnych konserwatorow historykow oraz pasjonatow historii Polski malarstwa kultury. W programie znajduj swoje miejsce wspo cze nie realizowane zdj cia jak rownie bogate i ro norodne materia y archiwalne


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat