OTR
«
« 19.09.2023 (Tue), 14:05 »
Pieni ski Park Narodowy. Prowadz cym program jest Dariusz Gross dziennikarz zafascynowany przyrod poszukiwacz - odkrywca. Pokazuje parki narodowe ktore znamy jako tury ci z innej zaskakuj cej strony przez pryzmat pracy naukowcow zg biaj cych sekrety ekosystemow i pracuj cych nad ich zachowaniem dla przysz ych pokole . To program pokazuj cy osobliwo ci przyrody i ukazuj cy wyj tkowo poszczegolnych parkow narodowych w Polsce w ktorym spotykaj si nowoczesne technologie badawcze z odwiecznym dzie em natury


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat