OTR
«
« 19.09.2023 (Tue), 14:40 »
Cykl audycji opowiadaj cych o yciu i tworczo ci najwybitniejszego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina w Pary u. Chopin sp dzi w Pary u 18 lat tam te zmar w 1849 roku. W Pary u rozpocz swoj mi dzynarodow karier zdoby wiatows aw i skomponowa wiele wspania ych utworow ktorymi wiat zachwyca si do dzi . Poniewa Pary jest pe enwspomnie i miejsc zwi zanych z Chopinem warto przybli y je naszym widzom


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat