OTR
«
« 19.09.2023 (Tue), 18:45 »
W programie b dzie mowa o najwa niejszych wydarzeniach i sprawach poruszaj cych spo ecze stwa w Europie i na wiecie. Pojawi si te ciekawostki i krotkie analizy


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat