OTR
«
« 21.11.2023 (Tue), 01:00 »
Magazyn spo eczno-kulturalny w ktorym autorzy pokazuj ycie wydarzenia i inicjatywy Polonii i Polakow zamieszkuj cych w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Trzydziestoletnia solidarno kszta towanie i piel gnowanie wspolnych warto ci ktore cz obywateli Polski W gier Czech S owacji oraz historyczne zwi zki Polakow z miejscami do ktorych docieraj autorzys wspolnym mianownikiem cyklicznego programu. Autorzy magazynu ponadto chc pokaza naszych rodakow i ich dzia ania ktore maj na celu popularyzacj szeroko rozumianej marki Polska


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat