OTR
«
« 21.11.2023 (Tue), 06:30 »
Agnieszka Malicka i Tomasz Wyszomirski. Program kierowany jest zarowno do osob niepe nosprawnych jak i pe nosprawnych. G ownym przes aniem audycji jest zbli enie tych dwoch wydawa oby si odr bnych wiatow. To intymna rozmowa z zaproszonymi przez Ann Dymn go mi w czasie ktorej b d poruszane tematy dotycz ce ka dego cz owieka takie jak mi o akceptacja samotno szcz cie wiara i nadzieja


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat