OTR
«
« 21.11.2023 (Tue), 13:35 »
Czarniecki pod Ko dyng. Paleta dziejow to rozmowa historyka z malarzem o ikonach polskiego malarstwa najwa niejszych dzie ach ktore wywar y wp yw na pokolenia odbiorcow. Sztuka zostanie przedstawiona w bardzo szerokim uj ciu. B dziemy mowi o ro nych epokach i stylach w aspekcie historycznym i w odniesieniu do wydarze wspo czesnych. Dyskusja mi dzy prowadz cymi b dzie mia a charakter dynamiczny zdystansowany momentami dowcipny. J zyk dyskusji musi by przyst pny i zaciekawiaj cy. To b dzie tworcza krytyka odnosz ca si do g ownego tematu. Prowadz cy b d nawi zywa do ciekawostek i faktow z ycia artysty tre ci zawartych w samym dziele oraz techniki i sposobu malowania. Wspo prowadz cy b d wzajemnie przekonywa si ktory z nich ma wi ksz wiedz na omawiany temat. Tak zwane przepychanki - kto b dzie w danym odcinku ekspertem kto lepiej zna to dzie o


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat