OTR
Datum Sender Ansicht
März 2019
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:15
Muzeum polskiej piosenki
Bardzo smutna piosenka retro. W ka dym odcinku twórcy programu przedstawiaj histori jednego polskiego przeboju sprzed lat. Widzowie dowiedz si w jakich okoliczno ciach powsta a piosenka kto j stworzy i jak potoczy y si losy autora. Prawie ka dy przebój ma swoj histori zwi zane z nim anegdoty i opowie ci. B dzie mowa równie o rozterkach autorów i zabawnych sytuacjach
00:30
Korona krlw taka historia
Królestwo Polskie a Wittelsbachowie. Program prezentuj cy kulisy pracy nad serialem Korona królów oraz przedstawiaj cy historyczny kontekst produkcji. Wojciech o dkowicz odtwórca roli ksi cia litewskiego Olgierda opowie widzom o realiach ycia w XIV wieku m.in. o funkcjonowaniu dworu o redniowiecznym handlu rozrywce i ucztach. W programie pojawi si tak e inni aktorzy znani z serialu
01:00
Polacy na ratunek ydom
Rodzina Watrakiewiczów.
01:20
Domisie
Znale li my skarb. Pysia znalaz a map dzi ki której zamierza znale prawdziwy skarb. Przypadkowo znalaz a te ma wink morsk któr postanawia zatrzyma . Czy rzeczywi cie tak powinien zachowa si grzeczny Domi Ogl dajcie pe ne humoru przygody Domisiów
01:45
Bolek i Lolek
Skrzy owane szpady. Kolejna przygoda Bolka i Lolka. W tym odcinku ch opcy zainspirowani westernem bawi si w kowbojów.
02:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35
Na dobre i na z e
Nowe porz dki. Doktor Molenda postanawia uciec z kraju i kupuje bilety do Buenos Aires a Julka próbuje zatrzyma przyjaciela w Le nej Górze. Na SOR zg asza si neurochirurg Kamil Strzelczyk znajomy Barta który skar y si na krwawienie dzi se migren i do tego cierpi na napady agresji. Barbara po operacji mózgu wci jest w pi czce. Cezary postanawia zorganizowa rodzinny obiad na który zaprasza nie tylko Micha a ale te Matyld Kasi i Falkowicza. Serial obyczajowy
03:30
Na sygnale
Farciarze z ferajny. Nowy poznaje przypadkiem Zosi i jest ni oczarowany. Nie ma jednak poj cia e w oko wpad a mu córka doktora Banacha. Tymczasem Wiktor jedzie z kolegami na teren ogródków dzia kowych gdzie czeka na nich ofiara pogryziona przez psa. Martyna odwa nie wchodzi na dzia k cho agresywne zwierz wci jest w pobli u. Ekipa doktora Góry zostaje wezwana do nielegalnego kasyna gdzie jeden z graczy w ciek y po przegranej mierzy do ratowników z pistoletu. Serial fabularyzowany
03:55
Krtka historia
W adys aw IV Waza. O yciu i dokonaniach króla W adys awa IV Wazy opowiada dr Andrzej Smoli ski. Jego ycie zdominowa y walki z Moskw i starania o odzyskanie korony Szwecji. O ile walka o odzyskanie terenów na Rusi zako czy a si powodzeniem i zawarciem pokoju Polanowskiego o tyle starania o koron Szwecji nie przynios y rezultatu. Nie uda o si równie przekona szlachty polskiej do wzmocnienia si obronnych Rzeczypospolitej a tajne rokowania z Kozakami przynios y tylko powstanie na Ukrainie
04:05
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:20
Halo Polonia
05:00
Sierocki na sobot
Program prezentuje fragmenty wyst pów artystów z Polski i zagranicy zarejestrowane podczas Festiwalu Muzyki Tanecznej w Kielcach oraz koncertu Rozta czony PGE Narodowy w Warszawie. Nagrania zosta y opatrzone zapowiedziami nagranymi w studiu na greenboksie oraz komentarzem offowym
05:55
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polsce zarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:10

Barwy szcz cia
Regina dzi kuje Frankowi za okazane jej wsparcie. Kobieta nadal jest n kana telefonami i oskar eniami ze strony córki Adama. Czapla proponuje Frankowi prac w charakterze osobistego kierowcy. Stefan nadal nie ufa zi ciowi. Z odsiecz Frankowi przychodzi Tolek. Jerzy decyduje si pomóc Natalii i zosta kierownikiem budowy inwestycji Wilka. Ma gorzata proponuje Marczakowi eby z ni zamieszka . Zarówno Bo ena jak i Kasia s w coraz gorszej kondycji psychicznej. Po rozmowie z psychiatr Górka zdobywa si na szczer rozmow z ukaszem. Serial obyczajowy
06:40

Barwy szcz cia
ukasz nie radzi sobie z informacj e jego ukochana by ratowa Ksawerego sp dzi a noc z Szymonem i postanawia pozbiera my li z dala od Kasi. Górka z przera eniem odkrywa e wraz z Sadowskim z mieszkania znikn tak e ich synek. W pracy Bo ena udaje ch tn do imprezowania podczas kolejnej delegacji. Bilski i Celina znów dodaj jej narkotyku do drinka. Wkrótce do pokoju Sta skiej wchodzi Kowaluk. Jerzy czuje si niezr cznie mieszkaj c u Ma gorzaty. Z kolei Zwole ska jest zachwycona jego towarzystwem. Serial obyczajowy
07:05

Barwy szcz cia
Dzi ki determinacji i odwadze Bo eny Kowaluk i jego wspólnicy zostaj aresztowani. Mimo mocnych dowodów przeciwko prze ladowcom Sta ska uwa a e rodzina i tym razem jej nie uwierzy. W przeddzie pogrzebu Adama kto n ka Regin g uchymi telefonami i rzuca kamieniem w jej okno. Franek obiecuje przera onej Czapli e b dzie j ochrania . Po powrocie z Helu Kajtek i Oliwka zastaj w domu Justina z Laur któr wspó lokator przyj pod ich dach. Pocz tkowo dziewczyna mówi e nie ma pieni dzy na czynsz ale szybko zjawia si z plikiem gotówki. Serial obyczajowy
07:35

Barwy szcz cia
Bo ena próbuje upora si z ostatnimi prze yciami. Umi ska za namow Kasi nagrywa ze Sta sk reporta o pigu ce gwa tu. Bruno wspiera on . Ma te dla niej niespodziank . Sabina ma pretensje do Andrzeja e mimo diety w ogóle nie schud . Tymczasem okazuje si e Tomala jest bywalcem baru Smaczek gdzie spotyka si z pi kn Tamar . Media podaj e badania laboratoryjne nie wykaza y w organizmach zawodników Powi la niedozwolonych substancji i zarzuty Sa atki w sprawie dopingu s bezpodstawne. Józek jest zdruzgotany traci sponsorów jego kariera pi karska jest sko czona. Podopieczny Darka zaczyna my le o powrocie do Kopytkowa. Tomek zatrudnia w fitness klubie drug masa ystk Teres która wykorzystuj c swoje wdzi ki próbuje odebra klientów Julicie. Serial obyczajowy
08:10
Turystyczna jazda
Program podró niczy trwaj cy 10 min. z wykorzystaniem g osu lektora. G ównym za o eniem programu jest prezentowanie ciekawych interesuj cych i atrakcyjnych turystycznie miejsc obiektów miejscowo ci zarówno w Polsce jak i zagranic . Magazyn charakteryzuje si lu n konwencj i szybkim monta em. Ogólna zawarto odcinka: doje d amy do atrakcyjnej turystycznie miejscowo ci obiektu lub bazy turystyczno sportowej (t umaczymy jednocze nie jak tam dojecha któr drog ). Odwiedzamy regiony miasta bazy noclegowe szlaki turystyczne etc. jednym s owem jeste my wsz dzie tam gdzie da si dojecha autem rowerem etc. Rozmawiamy z ciekawymi lud mi poznajemy lokalne zwyczaje i smakujemy regionalnej kuchni wybieramy si z kamer na baseny termalne oraz nad jeziora. Program popularyzuje tak e niektóre dyscypliny sportowe jak np. bieganie i jazda na rowerze
08:20
Krtki film o Warszawie
Spacer po Z bkowskiej. Autorzy programu zapraszaj widzów na spacer po Warszawie. Zaprezentowane zostan budynki i miejsca którym warto przyjrze si bli ej i zastanowi nad ich histori i rol jak graj w yciu mieszka ców. Narrator w opowie ci o stolicy si ga do historii mówi c o wydarzeniach zwi zanych z prezentowanymi miejscami. B dzie tak e mowa o wybitnych warszawiakach
08:35
Hotel Pod yraf i Nosoro cem
Olaf Blondi i Myszka. U Mi ob dzkich pojawiaj si kolejni klienci. Zach ca ich do tego stary szyld którym dzieci za ata y dziur w p ocie. W tajemnicy przed rodzicami przyjmuj na przechowanie psa. Równie Anna i Roman nie potrafi odmówi potrzebuj cym i przyjmuj w tajemnicy przed dzie mi i sob kolejne czworonogi. Sprawa wydaje si przez przypadek i ko czy si wielkim zamieszaniem. Ju po och oni ciu wszyscy odkrywaj e opieka nad zwierz tami przynios a niez y dochód. Poniewa spotkania w sprawie pracy Romka nie przynosz efektu powraca pomys prowadzenia hotelu. Serial obyczajowo komediowy 41 min Polska 2008 Re yseria: Marek Stacharski Scenariusz: Wojciech Saramonowicz Zdj cia: Pawe Figurski Muzyka: Marek Kuczy ski Aktorzy: Jolanta Fraszy ska Rafa Królikowski Franciszek Pieczka Kalina Janusiak Maciej Musia Marta Bitner i inni
09:30
Teleranek
Od drewna do papieru. Na pewno wszyscy na co dzie u ywamy papieru. Czy zastanawiali cie si kiedy sk d si go pobiera W tym odcinku Teleranka opowiemy o kolejnych etapach powstawania papieru od momentu ci cia drzewa do wytworzenia kartki. Odwiedzimy tartak i papierni aby pokaza kolejne kroki. Czy ka de drewno nadaje si na papier i jakie s jego rodzaje Opowiemy równie jak samodzielnie wykona mas o nazwie papier mache i co mo emy z niej zrobi
09:50
Baw si s owami
Program edukacyjny dla dzieci pomagaj cy w nauce j zyka polskiego. W ka dym odcinku dzieci poznaj nowe s owa wyra enia i zwroty. Przewodnikami widzów s Ania i Tomek którzy podró uj po wiecie poznaj rówie ników oraz doros ych wykonuj cych potrzebne spo ecznie zawody i dowiaduj si wi cej o rzeczywisto ci a tak e o tym jak o niej mówi . W programie pojawi si postacie z ba ni i legend przybli aj ce histori Polski
10:00
Baw si s owami
Program edukacyjny dla dzieci pomagaj cy w nauce j zyka polskiego. W ka dym odcinku dzieci poznaj nowe s owa wyra enia i zwroty. Przewodnikami widzów s Ania i Tomek którzy podró uj po wiecie poznaj rówie ników oraz doros ych wykonuj cych potrzebne spo ecznie zawody i dowiaduj si wi cej o rzeczywisto ci a tak e o tym jak o niej mówi . W programie pojawi si postacie z ba ni i legend przybli aj ce histori Polski
10:20
Studio Raban
W dzisiejszym odcinku odwiedzimy Sanktuarium Karoliny Kózkówny w Zabawie. Poznamy m ode osoby zwi zane z t b ogos awion a jej histori przybli y nam kustosz sanktuarium ksi dz Zbigniew Szostak. Wokó sanktuarium gromadz si równie osoby które straci y kogo z bliskich w m odym wieku. Odwiedzimy te malowniczy klasztor w Czernej i trzech nowicjuszy którzy w nim mieszkaj . Gwiazd odcinka b dzie DJ Gromee który opowie o swojej muzycznej pasji i relacji z Panem Bogiem
10:50
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
11:05
Halo Polonia
Interaktywny program w którym omawiane s wa ne tematy dotycz ce ycia Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju. Prowadz cy rozmawiaj z zaproszonymi go mi. W centrum uwagi s ludzie: ich rado ci marzenia a tak e problemy i t sknota za ojczyzn
11:45
Okrasa amie przepisy
Mazurskie pasztety. Karol Okrasa wyrusza na Mazury do Starych Jab onek w pobli u Ostródy. Odwiedzi swojego przyjaciela szefa kuchni s yn cego z wyrobu doskona ych pasztetów
TVPOLONIA
12:15
Ojciec Mateusz
Gang. odc. 205 Pluskw odwiedza kuzynka Maja R czy. Oznajmia e dosta a prac w Sandomierzu. Jest do tajemnicza. Mo ejko informuje swoich podw adnych e od pewnego czasu w placówkach handlowych dochodzi do licznych kradzie y. Straty rosn . Rozpoczyna si dochodzenie w tej sprawie. Dziubak i Paruzel odwiedzaj supermarket po cywilnemu. Prowadz obserwacje. Pluskwa zabiera Majk na plebani . Okazuje si e dosta a posad kasjerki w markecie gdzie dosz o do kradzie y. Natalia babcia szykuj urodzinowy obiad dla Pluskwy. Kobylicka przegl da monitoring w markecie. Dyrektor Zieli ski zwraca uwag na Majk rozmawiaj c przy kasie z klientk Izabel Halsk . Ochroniarz podejrzewa e skradziony towar jest w walizce któr kupi a. Justyna proponuje Darii prac w redakcji. Mo ejko jest zmieszany t sytuacj . Kobylicka i Gibalski przes uchuj Majk . Kobylicka pokazuje Majce znalezione w jej szafce przedmioty pochodz ce z kradzie y. Serial kryminalny obyczajowy
13:10
Na dobre i na z e
Nowe porz dki. Doktor Molenda postanawia uciec z kraju i kupuje bilety do Buenos Aires a Julka próbuje zatrzyma przyjaciela w Le nej Górze. Na SOR zg asza si neurochirurg Kamil Strzelczyk znajomy Barta który skar y si na krwawienie dzi se migren i do tego cierpi na napady agresji. Barbara po operacji mózgu wci jest w pi czce. Cezary postanawia zorganizowa rodzinny obiad na który zaprasza nie tylko Micha a ale te Matyld Kasi i Falkowicza. Serial obyczajowy
14:10
Laskowik Malicki
15:00
Krlewskie sekrety
Marzec.
15:15
Zakochaj si w Polsce
Opactwo cystersów w Krzeszowie. Krzeszów jest uwa any za stolic duchow Dolnego l ska. Miejscowe opactwo cystersów okre la si mianem europejskiej per y baroku. W mauzoleum przy ko ciele spoczywaj zas u eni dla klasztoru w adcy
15:40
Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
16:00
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
17:00
S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
17:30
Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55
M jak mi o
Natalia przyje d a do Grabiny z ma Hani i wyznaje bliskim e rozsta a si z Frankiem. Kisielowa zaczyna ostr walk z Banachem o stanowisko so tysa. Tymczasem lokaln przychodni odwiedza ona Banacha a Maria i Agata zauwa aj na jej ciele siniaki. Od razu podejrzewaj e kobieta jest ofiar przemocy w rodzinie. Bartek postanawia da Uli swoj najcenniejsz rodzinn pami tk : pier cionek który nale a przed laty do jego matki
18:45
Kierunek kabaret
B d na tak i improwizuj. Prowadz cy poruszaj ró ne aspekty sztuki kabaretowej. W ka dym z odcinków pojawiaj si najlepsze i najciekawsze skecze które komentowane s pod k tem omawianego tematu
19:45
Rodzina Treflikw
Warto czyta. Trefliki to sympatyczne psowate cz ekokszta tne stworki. Do rodziny nale tatu mamusia 4 letni Treflik i jego starsza siostra 6 letnia Treflinka. W odwiedziny cz sto przychodz dziadek i babcia a tak e pan Jareczek który piewa i gra na gitarze. Cz sto towarzyszy mu wnuczek Gondu . W s siedztwie mieszkaj król i królowa którzy je d karet i maj pi kne szaty ale mo na ich czasem spotka w sklepie spo ywczym
19:50
Czytanie przed spaniem czyli ca a Polska czyta dzieciom
Kotek i myszka. Bajk czyta dzieciom Karolina Gorczyca
TVPOLONIA
20:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
Sanatorium mi o ci
odc. 2 Dwunastka uczestników Sanatorium mi o ci zaczyna swój pierwszy dzie w go cinnym o rodku Równica po o onym w malowniczym uzdrowisku Ustro . Przed nimi seria lekarskich wywiadów oraz wst pnych bada . Pozwol one dalej wyznaczy ka demu z nich indywidualny program zabiegów figuruj cych w sanatoryjnej ofercie. Pensjonariusze zweryfikuj te swoj kondycj podczas zaj wyczerpuj cej zumby. Wieczorem za czeka ich pierwsza sesja spotka sam na sam. To b dzie naprawd niecodzienny turnus który przyniesie mnóstwo niespodzianek i zwrotów akcji. Mocny pocz tek nowe przyja nie zaskakuj ce relacje. W finale pierwszego epizodu rozpocznie si te plebiscyt na kuracjusza dnia a w konsekwencji na króla i królow turnusu
21:40
Boisko bezdomnych
Jacek Mróz niespe niony pi karz tworzy dru yn pi karsk z o on z rezydentów Dworca Centralnego. Chce ich przygotowa na mistrzostwa wiata w pi ce no nej bezdomnych
23:45
51. KFPP Opole 2014
Recital Ryszarda Rynkowskiego i Jacka Cygana. Recital Ryszarda Rynkowskiego i Jacka Cygana który odby si w ramach koncertu SuperPremiery 2014 sezon 50 1 51. KFPP w Opolu 2014
Live-Chat aktivieren