OTR
Datum
<
April 2019
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
29
30
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:30

Korona krlw
Odcinek 188 Adelajda chce jak najd u ej ukry chorob Kazimierza. T umaczy e pragnie chroni majestat i si króla dlatego decyduje si wyprawi uroczyst uczt . Niestety w ród dworzan pojawiaj si g osy obur
01:00

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków
01:20

Supe kowe ABC
Supe ek i Zr czne R czki zapraszaj do wspólnej zabawy i poznawania polskiego j zyka migowego (PJM). Zr czne R czki przynios Supe kowi przeró ne zegary i zegarki. To przypomni mu wizyt u cioci w czasi
01:35

Krl Maciu Pierwszy
Der Schatz Die Rueckkehr. Maciusiowi uda o si nawi za przyjazne kontakty z tubylcami. Poinformowa ich o celu swej wyprawy. Z pro b o pomoc w schwytaniu zwierz t zwrócili si do miejscowego czarownika Turgola. Ten niespodziewan
01:45

Dziwny wiat kota Filemona
Nazywam si Filemon. Przygody sympatycznego ma ego kotka Filemona poznaj cego wiat. Bohater serialu ma y kotek Filemon trafia do wiejskiej chatki gdzie poznaje lokatorów: starego kocura Bonifacego oraz babci i dziadka. M
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Wa
02:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach
02:35

O mnie si nie martw
W kancelarii zjawia si m czyzna który po tragicznej mierci syna chce pozbawi synow praw do dziedziczenia. Przyjazd kobiety sprawia e na jaw wychodz dodatkowe okoliczno ci sprawy
03:20

Historia jednego obrazu
Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które n
03:30

Barwy szcz cia
Sabina wspierana przez W adka czeka przed sal operacyjn gdzie trwa walka o ycie Tomali po zawale. Wkrótce lekarz przynosi jej tragiczn wiadomo . Oliwka wpada w zakupowe szale stwo za pieni dze które
04:05

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polak
04:25

Rozmowa Polonii
Prowadz cy program podsumowuj najwa niejsze wydarzenia dnia z kraju i ze wiata. Opowiadaj tak e o tym na co jest skierowana uwaga Polaków oraz skupiaj si na informacjach istotnych z punktu widzenia r
04:40

Halo Polonia
Interaktywny program w którym omawiane s wa ne tematy dotycz ce ycia Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju. Prowadz cy rozmawiaj z zaproszonymi go mi. W centrum uwagi s ludzie: ich rado ci marze
05:20

Kapita polski
Magazyn promuj cy polsk gospodark i przedstawiaj cy procesy zachodz ce na rynku. Zaprezentowane zostan sylwetki polskich przedsi biorców i wynalazców podbijaj cych rynki mi dzynarodowe a tak e ludzi
05:40

Wolny ekran
Program Cezarego Ciszewskiego. Wolny Ekran nawi zuje do bardzo popularnego w ród m odzie y poj cia Wolny Mikrofon. W wiecie muzycznym oznacza misterium improwizacji wokalistów raperów którzy przekazu
05:55

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami.
TVPOLONIA
06:10

Szansa na sukces Opole 2019
Program nawi zuje do Szansy na sukces . Zwyci zcy poszczególnych odcinków zostan zaproszeni do udzia u w koncercie fina owym. Zwyci zca wyst pi podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
07:05

Po yteczni.pl
Magazyn reporterski opisuj cy dzia alno organizacji po ytku publicznego i formy aktywno ci obywatelskiej. Pokazuje energi i kreatywno ludzi którzy postanowili zmieni otaczaj c ich rzeczywisto i pomóc
07:35

Margolcia i Mi zapraszaj dzi
Figury geometryczne. Co to za figura kto mi teraz poda Jest w czapce czarodzieja i ro ku od loda. Doskonale To trójk t. W tym odcinku programu Margolcia i Mi wyja ni dzieciom czym s figury geometryczne i jakie mog przybi
07:55

Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoist
11:00

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polak
11:25

Rozmowa Polonii
Prowadz cy program podsumowuj najwa niejsze wydarzenia dnia z kraju i ze wiata. Opowiadaj tak e o tym na co jest skierowana uwaga Polaków oraz skupiaj si na informacjach istotnych z punktu widzenia r
11:40

Halo Polonia
Interaktywny program w którym omawiane s wa ne tematy dotycz ce ycia Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju. Prowadz cy rozmawiaj z zaproszonymi go mi. W centrum uwagi s ludzie: ich rado ci marze
TVPOLONIA
12:25

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Wa
12:40

Historia jednego obrazu
Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które n
12:50

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków
13:10

Barwy szcz cia
W dniu pogrzebu Tomali Sabina wychodzi rano z domu i nie dociera na nabo e stwo a obne. Kompletnie rozbit matk zauwa a na cmentarzu Kajtek i przekonuje j eby wzi a udzia w pochówku. Gdy nadchodzi cza
13:45

Sanatorium mi o ci
odc. 6 Kolejny ju dzie w Sanatorium Równica zapowiada si równie intensywnie jak poprzednie o ile nie bardziej. Zrobi si g o niej t oczniej i energiczniej ni zwykle. Dwunastk kuracjuszy czeka bowiem w
14:40

Mesco dux baptizatur czyli ksi Mieszko ochrzczony
Chrzest Mieszka I widziany oczami Amerykanina historyka Philipa Earla Steele a z Idaho. Zafascynowany histori Polski pod a ladami Mieszka i przeprowadza dowód swej tezy e Polacy od lat trwaj w dawno
15:35

Spis tre ci
Wac aw Berent. Berent autor doskona ej modernistycznej prozy pod koniec ycia napisa trzycz ciow opowie o postaciach historycznych okresu o wiecenia. Andrzej Dobosz poleca widzom t ksi k ze wzgl du na wspania y j zy
15:45

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Wa
15:55

Korona krlw
189 Adelajda dostaje list od Landgrafa z Hesji. W li cie ojciec odmawia Adelajdzie powrotu do domu. Po ewentualnej mierci Kazimierza ma walczy o odpraw wdowi . Oda chce uwie Szafra ca. Stara si zwróc
16:25

Zakochaj si w Polsce
Tomaszów Mazowiecki. W 1788 r. nad rzek Wolbórk powsta a osada w której zamieszkali ludzie zatrudnieni przy wytopie elaza. W 1830 roku Tomaszów otrzyma prawa miejskie. Bogactwem naturalnym miasta jest piasek
16:50

Margolcia i Mi zapraszaj dzi
Figury geometryczne. Co to za figura kto mi teraz poda Jest w czapce czarodzieja i ro ku od loda. Doskonale To trójk t. W tym odcinku programu Margolcia i Mi wyja ni dzieciom czym s figury geometryczne i jakie mog przybi
17:05

Moliki ksi kowe
Piknikowa wyprawa. W tym odcinku Molik buduje samochód. Jest on niezwyk y bo niewidzialny. Molinka zainteresowana tym co robi brat wypytuje go czym jest tak bardzo zaj ty. Molik opowiada jej o niezwyk ym wehikule i raz
17:20

Historia jednego obrazu
Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które n
17:30

Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55

Tygodnik kulturalny
Magazyn podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia kulturalne tygodnia
18:35

Mi dzynarodowe Forum Pianistyczne Bieszczady bez granic Sanok 2019
Mi dzynarodowe Forum Pianistyczne Bieszczady bez granic to jeden z najwi kszych projektów edukacyjno spo ecznych w euroregionie Karpat. Na prze omie stycznia i lutego 2019 ro. ju po raz 14. Sanok sta
18:55

Barwy szcz cia
W dniu pogrzebu Tomali Sabina wychodzi rano z domu i nie dociera na nabo e stwo a obne. Kompletnie rozbit matk zauwa a na cmentarzu Kajtek i przekonuje j eby wzi a udzia w pochówku. Gdy nadchodzi cza
19:25

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za grani
19:45

Reksio
Reksio piel gniarz. Dalsze przygody ma ego aciatego pieska który mieszka na wiejskim podwórku. W tym odcinku Reksio leczy i piel gnuje chore psy
TVPOLONIA
20:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Wa
20:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP p
20:35

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach
20:45

Ojciec Mateusz
Reggae. odc. 210 Na plebanii zjawia si muzyk Uli (Krzysztof Pi tkowski). Przyjecha z Niemiec i szuka swojego ojca. Pyta Mateusza o drog do lokalnego browaru. Okazuje si e ch opak po mierci matki dowiedzia si
21:45

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polak
22:05

Rozmowa Polonii
Prowadz cy program podsumowuj najwa niejsze wydarzenia dnia z kraju i ze wiata. Opowiadaj tak e o tym na co jest skierowana uwaga Polaków oraz skupiaj si na informacjach istotnych z punktu widzenia r
22:20

Halo Polonia
Interaktywny program w którym omawiane s wa ne tematy dotycz ce ycia Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju. Prowadz cy rozmawiaj z zaproszonymi go mi. W centrum uwagi s ludzie: ich rado ci marze
23:10

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami.
23:30

Ocaleni
Go ciem odcinka jest Ma gorzata Sumera kobieta której historia udowadnia e mo na powróci z piek a do pi knego ycia. Alkohol i przemoc towarzyszy y jej od najm odszych lat. Gdy próbowa a wyrwa si z do
Live-Chat aktivieren