OTR
Datum
<
Mai 2019
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
31
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
Okupacja 1968
Ostatnia misja genera a Jermakowa. W 1968 roku 5 pa stw Uk adu Warszawskiego zaatakowa o Czechos owacj . 50 lat pó niej re yserzy z 5 by ych krajów cz onkowskich postanowili opowiedzie o tamtych wydarzeniach z perspektywy o nierzy
00:30
Korona krlw
Odc 205 Kunegunda w imieniu Cudki prosi Wojciecha by ochrzci Niemierz i Pe k . Bodz ta jest rozczarowany e to nie jego poproszono. Ma gorzata wci dr y temat ojcostwa synów Cudki. Dopytuje o to Egle a
01:00
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u oraz kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie Polaków na Litwie
01:20
Baw si s owami
Program edukacyjny dla dzieci pomagaj cy w nauce j zyka polskiego. W ka dym odcinku dzieci poznaj nowe s owa wyra enia i zwroty. Przewodnikami widzów s Ania i Tomek którzy podró uj po wiecie poznaj r
01:30
Baw si s owami
Program edukacyjny dla dzieci pomagaj cy w nauce j zyka polskiego. W ka dym odcinku dzieci poznaj nowe s owa wyra enia i zwroty. Przewodnikami widzów s Ania i Tomek którzy podró uj po wiecie poznaj r
01:45
Tajemnica szyfru Marabuta
Przest pca jest w ród nas. Serial animowany dla dzieci. Zabawne perypetie dwójki detektywów i ich przyjació prze ladowanych przez gro nego przest pc kameleona Super. Kajetan Chrumps prowadzi ledztwo i demaskuje niebezpiecznego
02:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Wa
02:30
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach
02:35
Londy czycy
Asia pomaga Elizabeth przy projekcie fotograficznym po wi conym polskim emigrantom w Londynie. Przypadkiem podczas wizyty w firmie Andrzeja zauwa a fascynacj Magdy swoim narzeczonym
03:20
Historia jednego obrazu
Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które n
03:30
Barwy szcz cia
Trwa szarpanina mi dzy ochroniarzem Dominiki a uczestnikami wieczoru kawalerskiego. Jaworski nadal obra a dziewczyn i prostytutka w zem cie zostawia w azience pakunek przez który m czy ni l duj na ko
04:05
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polak
04:25
Rozmowa Polonii
Prowadz cy program podsumowuj najwa niejsze wydarzenia dnia z kraju i ze wiata. Opowiadaj tak e o tym na co jest skierowana uwaga Polaków oraz skupiaj si na informacjach istotnych z punktu widzenia r
04:40
Halo Polonia
Interaktywny program w którym omawiane s wa ne tematy dotycz ce ycia Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju. Prowadz cy rozmawiaj z zaproszonymi go mi. W centrum uwagi s ludzie: ich rado ci marze
05:25
Horn spe ni marzenia
05:55
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polsce zarówno o
TVPOLONIA
06:10
Korona krlw
Odc. 59 Król chce rozerwania w z a ma e skiego z Ann . Cudka przyznaje e kocha Kazimierza ale wyrzeka si tej mi o ci. Czuwa przy nieprzytomnym Niemierzy. Audre ma adoratora ale pozostaje nieczu a na
06:40
Korona krlw
Odc. 60 Niemierza odzyskuje przytomno i zdradza Cudce e zna prawd o jej romansie. Kazimierz chce pojednania z Ann ku jej wielkiemu zaskoczeniu. Spytek w towarzystwie najwa niejszych na dworze doradcó
07:10
Wojsko polskie.pl
Program po wi cony polskiej armii w którym zostanie ukazane zarówno jej wspó czesne oblicze jak i tradycje i historia. W kolejnych odcinkach pojawi si tak e relacje z manewrów ciekawostki i bie ce wy
07:35
Zaczarowany wiat
Kolejne niezwyk e spotkanie tym razem z El biet Wróblewsk piewaczk operow . Dzieci poznaj ró nice mi dzy poszczególnymi operowymi g osami. Jak to si dzieje e g osem mo na stworzy wyj tkow posta I jak
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepsz
11:00
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polak
11:25
Rozmowa Polonii
Prowadz cy program podsumowuj najwa niejsze wydarzenia dnia z kraju i ze wiata. Opowiadaj tak e o tym na co jest skierowana uwaga Polaków oraz skupiaj si na informacjach istotnych z punktu widzenia r
11:40
Halo Polonia
Interaktywny program w którym omawiane s wa ne tematy dotycz ce ycia Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju. Prowadz cy rozmawiaj z zaproszonymi go mi. W centrum uwagi s ludzie: ich rado ci marze
TVPOLONIA
12:25
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Wa
12:40
Historia jednego obrazu
Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które n
12:50
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u oraz kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie Polaków na Litwie
13:10
Barwy szcz cia
Odc. 1975 Serial obyczajowy 24 min Polska 2018 Re yseria: Jacek G siorowski Scenariusz: Pawe Jurek Maciej Sobczyk Ewa Ratusi ska Aktorzy: Zofia Zborowska Marcin Perchu Olga Bo czyk Hanna Bieluszko Ja
13:45
M jak mi o
1434 Anka nadal mieszka w siedlisku pilnie strze ona przez Bartka i Andrzejka. Bracia zauwa aj przy domu podejrzanego m czyzn . Bartek robi poza tym Uli niespodziank i odnajduje jej biologicznego ojc
14:40
Londy czycy
Asia pomaga Elizabeth przy projekcie fotograficznym po wi conym polskim emigrantom w Londynie. Przypadkiem podczas wizyty w firmie Andrzeja zauwa a fascynacj Magdy swoim narzeczonym
15:30
Pod Tatrami
Program prezentuj cy walory turystyczne przyrodnicze i kultur Podhala
15:45
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Wa
15:55
Korona krlw
Odc 206 Agnieszka z Ilon prosz Bolka by porozmawia z Ann na temat jej uczu do Paszka. Ksi niczka oznajmia e zgodzi si na ka d decyzj i po lubi tego który zostanie dla niej wybrany. W Poznaniu dochodz
16:25
Jak to dzia a
Rados aw Brzózka pokazuje jak dzia aj urz dzenia codziennego u ytku i t umaczy podstawowe zasady fizyki rz dz ce zjawiskami w otaczaj cym nas wiecie. W programie pojawiaj si równie zagadki i propozyc
16:55
Nieziemscy
Nie ma miejsca. Igor zaczyna pakowa do lodówki swoje napoje. Budzi to du y sprzeciw Amandy która zaplanowa a tam magazynowanie swoich kosmetyków. Ten konflikt mo e rozstrzygn tylko Mama. W mi dzyczasie okazuje si e
17:20
Historia jednego obrazu
Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które n
17:30
Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55
Audycje komitetw wyborczych
Przed zbli aj cymi si wyborami telewizja wyemituje audycje komitetów w których politycy i ugrupowania polityczne prezentuj swoje programy i pomys y na rozwój Polski
18:10
Program rozrywkowy
18:25
Racja stanu
W programie omawiane s najwa niejsze wydarzenia zwi zane z ekonomi gospodark i polityk Polski. Prowadz cy dokonuj przegl du prasy polonijnej rozmawiaj z ekspertami oraz pracownikami o rodków polonijn
18:55
Barwy szcz cia
Odc. 1975 Serial obyczajowy 24 min Polska 2018 Re yseria: Jacek G siorowski Scenariusz: Pawe Jurek Maciej Sobczyk Ewa Ratusi ska Aktorzy: Zofia Zborowska Marcin Perchu Olga Bo czyk Hanna Bieluszko Ja
19:25
Wschd
Magazyn spo eczny dotycz cy Kresów Wschodnich
19:45
Dziwne przygody kozio ka Mato ka
Kucharz okr towy. Tym razem Kozio ek Mato ek przez przypadek dostaje si na pok ad statku. Zupe nie niespodziewanie zostaje kucharzem okr towym
TVPOLONIA
20:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Wa
20:30
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP p
20:35
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach
21:00
64. Konkurs Piosenki Eurowizji Tel Awiw 2019
2. pó fina. 14 16 i 18 maja 2019 roku w Centrum Konferencyjnym w Tel Awiwie odb d si koncerty w ramach 64. Konkursu Piosenki Eurowizji. Izrael otrzyma przywilej zorganizowania pó fina ów i fina ów dzi ki wygrane
23:40
Horn spe ni marzenia
Live-Chat aktivieren