OTR
Datum
<
Juli 2019
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
29
30
31
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Magazyn ledczy Anity Gargas
Anita Gargas bada najskrytsze tajemnice w adzy z ró nych szczebli i ujawnia przypadki amania prawa oraz nadu ycia. Dziennikarka pod a tropem patologicznych uk adów na styku polityki i biznesu zg bia
00:30

Baron24
Pijane kury. Na stacji Barona pojawia si Czarek Czyjarek jego pechowy kolega ze szko y. Ta wizyta doprowadza do karambolu na autostradzie i wywo uje ca seri pocz tkowo szcz liwych ale koniec ko ców niefortunnych
01:00

Wschd
Magazyn spo eczny dotycz cy Kresów Wschodnich
01:25

Borwka skrzat wyrusza w wiat
Rezerwat Przyrody D bina. Skrzat Borówka wybierze si tym razem do Rezerwatu Przyrody D bina który jest po o ony niedaleko Warszawy ko o wsi Klembów. Jest to rezerwat le ny. Rosn tu graby d by lipy wi zy i jesiony. Ale zosta o
01:45

Dziwne przygody kozio ka Mato ka
akomy traper. W w drówce po wiecie Mato ek spotyka na swej drodze trapera. Tym razem wyrusza wi c razem z nim na polowanie na grubego zwierza
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Wa
02:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach
02:35

Pitbull
Gangsterzy Kmieciak i Ci g y namawiaj do wspó pracy Nielata policjanta uzale nionego od narkotyków. Despero sp dza du o czasu z D emm . Stan zdrowia Benka pogarsza si
03:20

Historia jednego obrazu
Odbicie jasyru Józef Brandt. Obraz Odbicie jasyru Józefa Brandta znany tak e pod innymi tytu ami: Jasyr Bitwa pod Martynowem Bitwa Koniecpolskiego z Tatarami pod Martynowem powsta w 1878 roku. Prezentowany jest w Muzeum Narodowy
03:30

Barwy szcz cia
Sadowscy odwiedzaj Kasi i ukasza. by po egna si przed wyjazdem do sanatorium. Podczas gry w pi k z wnukiem Regina nieszcz liwie upada. Efektem jest uraz kostki
04:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane
04:25

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
05:10

W rytmie disco
Justyna Steczkowska. Twórcy programu prezentuj zestawienie najlepszych przebojów dyskotekowych
05:25

Zrb to ze smakiem
Celem programu jest promocja kuchni dolno l skiej wyrobów regionalnych mody na slow food a wi c ywno wyrabian w tradycyjny sposób. Chcemy tak e zaprezentowa mieszka ców naszego regionu którzy dzi ki
05:55

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polsce zarówno o jej wspó c
TVPOLONIA
06:10

Le niczwka
Badania mammograficzne w Le niczówce wymagaj od Magdy pe nego zaanga owania. Katarzyna czyta Nowackiemu fragment pami tnika. Reakcja Nowackiego bardzo j zaskakuje. Daniel dogaduje si z Karczem w bard
06:30

Le niczwka
Do Le niczówki przyje d aj pierwsi go cie Z otego Lasu. Nietypowa rodzina przysparza Ruszczycom wielu emocji. Przyjazd mammobusa staje si sprawdzianem si y przekonywania Magdy. I zwiastuje spore zmia
06:55

Magazyn ledczy Anity Gargas
Anita Gargas bada najskrytsze tajemnice w adzy z ró nych szczebli i ujawnia przypadki amania prawa oraz nadu ycia. Dziennikarka pod a tropem patologicznych uk adów na styku polityki i biznesu zg bia
07:25

Domisie
Zagubiony list. Amelka od rana jest w z ym humorze. Czeka na wa ny list z wynikami konkursu literackiego. Jednak ów list przypadkowo dosta si w niepowo ane r ce. Co ma z tym wspólnego bajka o smoku Karolku dowiecie
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepsz
11:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane
11:25

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
TVPOLONIA
12:10

W rytmie disco
Justyna Steczkowska. Twórcy programu prezentuj zestawienie najlepszych przebojów dyskotekowych
12:25

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Wa
12:40

Historia jednego obrazu
Odbicie jasyru Józef Brandt. Obraz Odbicie jasyru Józefa Brandta znany tak e pod innymi tytu ami: Jasyr Bitwa pod Martynowem Bitwa Koniecpolskiego z Tatarami pod Martynowem powsta w 1878 roku. Prezentowany jest w Muzeum Narodowy
12:50

Powroty
13:10

Na sygnale
Mia o by inaczej. Anna wraca do pracy. Zostaje hucznie przywitana przez kolegów ze stacji. Doktor Góra zwraca si o pomoc do pani psycholog. Szef ratowników proponuje Kubie awans. Piotrek jest niezadowolony
13:45

Dom nad rozlewiskiem
Kuba wyje d a do Stanów Zjednoczonych. Mania jest nieszcz liwa z powodu rozstania z nim. Ekipa budowlana która mia a robi remont kolejny dzie nie zjawia si w pracy. Gosia jest w ciek a
14:40

Europejski Stadion Kultury Rzeszw 2019
Plenerowe widowisko z udzia em m odych polskich gwiazd muzyki rozrywkowej które wspólnie z muzycznymi partnerami z Europy wykonaj w duetach przygotowane wcze niej utwory. Na scenie w Rzeszowie w konc
15:45

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Wa
15:55

Baron24
Zdrada. Zba amucony informacjami jakie us ysza od klienta Baron zaczyna podejrzewa on Sylwi o zdrad . Jego rywalem ma by rzekomo Staszek Rybski
16:30

Baw si s owami
Pozna skie kozio ki. W odcinku: Smok pomaga Micha owi odrabia prac domow i razem rysuj ulubionego bohatera z legendy pozna skie kozio ki. odwiedzaj ich Kasia i Ania. Smok opowiada dzieciom legend o pozna skich kozio kach
16:40

Baw si s owami
Godziny. W ka dym odcinku zostaj przedstawione nowe s owa wyra enia i zwroty. Przewodnikami widzów po wiecie s Ania i Tomek którzy poznaj rzeczywisto i dowiaduj si jak o niej mówi
16:50

Domisie
Zagubiony list. Amelka od rana jest w z ym humorze. Czeka na wa ny list z wynikami konkursu literackiego. Jednak ów list przypadkowo dosta si w niepowo ane r ce. Co ma z tym wspólnego bajka o smoku Karolku dowiecie
17:20

Historia jednego obrazu
Autoportret w chi skim kaftanie Leon Wyczó kowski. Autoportret w chi skim kaftanie Leona Wyczó kowskiego to dzie o rzadko prezentowane w salach muzealnych. Pastel powsta w 1911 roku w Krakowie. Artysta plastyk Anna Sobol i historyk dr Andrzej Smoli s
17:30

Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55

Taka to robota czyli kabaretowy przegl d zawodw
Lekarz. W tym odcinku skecze o lekarzach. Skecze: Porodówka wg Kabaretu Czesuaf Izba wytrze wie Seksuolog w Licheniu Nadzieja dla Marka Zmiana p ci. Piosenka: Taka to robota
18:55

Wszystko przed nami
Odc. 28 Leszek ma pretensje e Agata nie uzgodni a z nim bud etu zamawiaj c ulotki i plakaty reklamuj ce imprez retro w Dobrym Adresie. Stefan zauwa a e Waldek przyszed pijany do pracy i go zwalnia. C
19:25

Magazyn z Ameryki
Magazyn o Polakach mieszkaj cych w Stanach Zjednoczonych o ich sukcesach rado ciach i problemach z którymi musz si codziennie mierzy w obcym kraju
19:45

Przygody Bolka i Lolka
Nad jeziorem. W tym odcinku opowie o przygodzie jak Bolek Lolek i Tola prze yli na biwaku nad jeziorem. Jeden z ch opców zostaje wodnym potworem
TVPOLONIA
20:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Wa
20:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP p
20:35

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach
20:45

Ratownicy
Ewa i Marta jad wyci giem narciarskim. Marta jest wyra nie zdenerwowana i przestraszona. Ewa zauwa a ch opaka który zje d a na desce z zaczepionym spadochronem
21:45

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane
22:05

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
22:45

Powroty
23:00

Spis tre ci
Wac aw Berent. Berent autor doskona ej modernistycznej prozy pod koniec ycia napisa trzycz ciow opowie o postaciach historycznych okresu o wiecenia. Andrzej Dobosz poleca widzom t ksi k ze wzgl du na wspania y j zy
23:10

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polsce zarówno o jej wspó c
23:30

Laskowik Malicki
Program maj cy form kabaretu literacko muzycznego. Jako go cie specjalni wyst pi wybitni polscy arty ci kabaretowi oraz aktorzy którzy zaprezentuj fragmenty najzabawniejszych przebojów polskich scen
Live-Chat aktivieren