OTR
Datum
<
Juli 2019
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
29
30
31
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:15

Turystyczna jazda
Bieszczady Cisna. W tym odcinku podró ujemy w Bieszczady. Udamy si do jednego z najpi kniejszych i najbardziej tajemniczych zak tków Podkarpacia do Cisnej. B dziemy na górskich szlakach oraz pomkniemy bieszczadzk kole
00:30

Baron24
Zdrada. Zba amucony informacjami jakie us ysza od klienta Baron zaczyna podejrzewa on Sylwi o zdrad . Jego rywalem ma by rzekomo Staszek Rybski
01:00

Magazyn z Ameryki
Magazyn o Polakach mieszkaj cych w Stanach Zjednoczonych o ich sukcesach rado ciach i problemach z którymi musz si codziennie mierzy w obcym kraju
01:20

Domisie
Zagubiony list. Amelka od rana jest w z ym humorze. Czeka na wa ny list z wynikami konkursu literackiego. Jednak ów list przypadkowo dosta si w niepowo ane r ce. Co ma z tym wspólnego bajka o smoku Karolku dowiecie
01:45

Przygody Bolka i Lolka
Nad jeziorem. W tym odcinku opowie o przygodzie jak Bolek Lolek i Tola prze yli na biwaku nad jeziorem. Jeden z ch opców zostaje wodnym potworem
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Wa
02:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach
02:35

Ratownicy
Ewa i Marta jad wyci giem narciarskim. Marta jest wyra nie zdenerwowana i przestraszona. Ewa zauwa a ch opaka który zje d a na desce z zaczepionym spadochronem
03:30

Na sygnale
Mia o by inaczej. Anna wraca do pracy. Zostaje hucznie przywitana przez kolegów ze stacji. Doktor Góra zwraca si o pomoc do pani psycholog. Szef ratowników proponuje Kubie awans. Piotrek jest niezadowolony
03:55

Historia jednego obrazu
Autoportret w chi skim kaftanie Leon Wyczó kowski. Autoportret w chi skim kaftanie Leona Wyczó kowskiego to dzie o rzadko prezentowane w salach muzealnych. Pastel powsta w 1911 roku w Krakowie. Artysta plastyk Anna Sobol i historyk dr Andrzej Smoli s
04:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane
04:20

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
05:00

Sierocki na sobot
Program prezentuje fragmenty wyst pów artystów z Polski i zagranicy zarejestrowane podczas Festiwalu Muzyki Tanecznej w Kielcach oraz koncertu Rozta czony PGE Narodowy w Warszawie. Nagrania zosta y o
05:55

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polsce zarówno o jej wspó c
TVPOLONIA
06:10

Barwy szcz cia
Celina po nocy z Frankiem opuszcza jego mieszkanie mijaj c si w drzwiach z Waleri . Seniorka nie jest zachwycona e ch opak w ten sposób pociesza si po rozstaniu z Carin . Do jego k opotów sercowych d
06:35

Barwy szcz cia
Marczak rezygnuje z pracy na budowie i zamierza wróci do Zakrzewia. Aldona i Tadeusz podejmuj decyzj o sprzeda y firmy. Grzelak musi znale sobie nowe zaj cie
07:00

Barwy szcz cia
Jerzy i Ma gorzata ledz on Budrewicza i jej domniemanego kochanka. Carina nie wróci do Polski. Rozgoryczony Franek szuka pocieszenia u Celiny mo e tak e liczy na wsparcie Reginy
07:25

Barwy szcz cia
Sadowscy odwiedzaj Kasi i ukasza. by po egna si przed wyjazdem do sanatorium. Podczas gry w pi k z wnukiem Regina nieszcz liwie upada. Efektem jest uraz kostki
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepsz
11:25

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane
11:40

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
TVPOLONIA
12:20

Zakochaj si w Polsce
Rzeszów. wi to Paniagi. Seria podró nicza popularyzuj ca wiedz o ciekawych miejscach w Polsce. Tomasz Bednarek prezentuje atrakcje turystyczne a tak e mniej znane zak tki które warto odwiedzi
12:45

Ojciec Mateusz
Z y los. Na plebani przychodzi El bieta. Jest przygn biona chrze niak mia wypadek na motocyklu nale cym do jej m a Andrzeja. Przed wyj ciem El bieta otrzymuje wiadomo . Andrzej zosta zaatakowany
13:40

Ratownicy
Ewa i Marta jad wyci giem narciarskim. Marta jest wyra nie zdenerwowana i przestraszona. Ewa zauwa a ch opaka który zje d a na desce z zaczepionym spadochronem
14:35

Lato muzyka zabawa wakacyjna trasa Dwjki
Stalowa Wola. Stalowa Wola to kolejny przystanek na tegorocznej muzycznej trasie Dwójki. Wielki fina odb dzie si 31 sierpnia w Gda sku. Na scenie w Stalowej Woli wyst pi : Kamil Bednarek Grzegorz Hy y Red Lips Kas
15:40

Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
16:00

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych konc
17:00

S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pra
17:30

Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55

Dom nad rozlewiskiem
Janusz nadal przebywa na leczeniu odwykowym. Jego ojciec i Gosia nie maj od niego adnych wie ci. Kobieta martwi si te rosn cymi kosztami budowy pensjonatu
18:45

Rodzina ach rodzina
Ojciec.
19:45

Ba nie i bajki polskie
O psach i kotach. Opowie o tym e amanie prawa dla w asnych korzy ci zawsze prowadzi do chaosu i g bokich podzia ów oraz e stare porzekad o yj jak pies z kotem nie wzi o si znik d. Dawno dawno temu a mo e nie tak dawno
TVPOLONIA
20:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Wa
20:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP p
20:35

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach
20:45

Bodo
odc. 7 Premiera filmu Rywale okazuje si wielkim sukcesem. Bodo z dnia na dzie zostaje uznany wielk gwiazd . S awa nie pomaga jednak w podejmowaniu decyzji Bodo odrzuca kolejne propozycje aktorskie. T
21:50

Horror w Weso ych Bagniskach
Rok 1923. W ukrytym w ród bagien dworku pojawia si przybysz z miasta. Nie jest go ciem mile widzianym. Jego wizyta przywo uje dramatyczne wspomnienia sprzed kilku lat
23:20

Lato muzyka zabawa wakacyjna trasa Dwjki
Stalowa Wola. Na scenie w Stalowej Woli wyst pi : Kamil Bednarek Grzegorz Hy y Red Lips Kasia Kowalska De Mono Papa D. Feel Lanberry Cleo Monika Lewczuk Agnieszka Adamczewska Kalina Hlimi Pawlukiewicz. Us yszymy m
Live-Chat aktivieren