OTR
Datum
<
August 2019
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
01
02
03
04
26
27
28
29
30
31
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
Scena alternatywna
Masecki. Program prezentuj cy nowe ciekawe zjawiska w polskiej muzyce alternatywnej. Widzowie maj okazj pozna artystów którzy wymykaj si powszechnie stosowanym klasyfikacjom. S to g ównie muzycy zwi zani z jazzem rockiem muzyk elektroniczn i eksperymentaln
00:25
Mi o nad rozlewiskiem
Gosia gniewa si na Janusza który bezskutecznie próbuje si t umaczy a w ko cu wychodzi z pensjonatu. Kobieta widzi e m czyzna odje d a. Rano Paula j pociesza
01:20
Brodzik od kuchni
W tym odcinku poka emy jak si robi bez truskawkow z pistacjami i sa atk ze szpinakiem i truskawkami. W k ciku sekretów truskawkowe pralinki w czekoladzie
01:45
Pami tnik Florki
Rybka. Florka czuje si samotna ka dy kogo ma: mama tat bli niaki siebie nawzajem tylko ona jest bez pary. Namawia rodziców na zwierz tko i po wyprawie do sklepu zoologicznego wraca z workiem w apce. W worku p ywa rybka. Florka jest bardzo przej ta posiadaniem rybki. Tak bardzo e nie ma czasu na rozmowy z chomikiem Klemensem. Jednak po powrocie do domu okazuje si e z rybk do trudno si zaprzyja ni . Florka jest rozczarowana chce odda rybk do sklepu ale rodzice si nie zgadzaj przecie Florka wzi a za rybk odpowiedzialno . Florka karmi c rybk zastanawia si nad tym trudnym s owem. Do jakich wniosków dochodzi
02:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35
Pu kownik Kwiatkowski
Tytu owy bohater lekarz ginekolog wdaje si w awantur z radzieckim wojskowym. Chc c ratowa skór podaje si za pu kownika UB. Podst p si udaje a Kwiatkowski postanawia kontynuowa maskarad
04:45
One. Kobiety Kultury
El bieta Towarnicka. One. Kobiety kultury to program ukasza Orbitowskiego w którym do rozmowy zaproszone zosta y najwa niejsze kobiety polskiej kultury. Rozmowa ma charakter wyj tkowego intymnego spotkania. Tym razem go ciem ukasza Orbitowskiego b dzie El bieta Towarnicka sopranistka artystka zwi zana mi dzy innymi z Piwnic pod Baranami. Wspó pracowa a z takimi twórcami jak Krzysztof Kie lowski (wykonanie cie ki d wi kowej w Podwójnym yciu Weroniki ) czy Krzysztof Penderecki
05:15
Mi dzynarodowy Festiwal Talentw im. Anny German Zielona Gra 2019
Mi dzynarodowy Festiwal Talentów im. Anny German w Zielonej Górze. Cz druga Festiwalu to konkurs dla m odych zdolnych wokalistów na interpretacj piosenek. W tym roku b d to piosenki Kory i zespo u Maanam. Dwa dni pó niej przypada pierwsza rocznica mierci tej wspania ej wokalistki i autorki piosenek. Arty ci (6 8 osób) wybrani b d w ród laureatów programów telewizyjnych (Voice of Poland) teatrów przegl dów piosenek w których poszukuje si wokalnych talentów. Wykonawców oceni Jury Festiwalu. Wybór utworów ró ne twarze muzyczne Kory ka de wykonanie poprzedza krótka anegdota prowadz cych (Maria Szab owska i Rafa Brzozowski) dotycz ca powstania piosenki b d jej pó niejszej historii. Ca o uzupe ni oryginalne wykonania utworów odnalezione w archiwach Telewizji Polskiej. Laureata konkursu wybieraj w g osowaniu SMS owym widzowie po uprzedniej ocenie jurorów. Zwyci zca otrzyma tak e nagrod pieni n przeznaczon na pomoc w rozwoju kariery
TVPOLONIA
06:20
R czka gotuje
Program kulinarny w którym znany i lubiany l ski kucharz Remigiusz R czka prezentuje przepisy na potrawy. Pojawi si zarówno popularne l skie dania w nowych wersjach jak i mniej znane czasem zapomniane regionalne przysmaki
06:55
Astronomia niepodleg a. 100 lat polskiej astronomii
Obserwatoria górskie. Astronomowie zawsze potrzebowali ciemnego nieba i pogodnych nocy. W ich poszukiwaniu zacz li umieszcza teleskopy tam gdzie jest si dos ownie bli ej nieba. Obserwatoria po o one na górskich szczytach to bez w tpienia jedne z najbardziej niezwyk ych placówek astronomicznych. W Polsce by o ich kilka. A historia z nimi zwi zana pe na jest dramatycznych wydarze ci le zwi zanych z losami niepodleg ej Rzeczpospolitej
07:25
W krainie ba ni
Znachorka i stra nik lasu. Ba któr opowiadamy tym razem pokazuje jak w adza potrafi zawróci w g owie i jak pot n moc ma braterska mi o . Bajarz i Bajarka opowiadaj o wietliku ubogim ch opie który udaje si do znachorki po lekarstwo dla swojego brata Rozmaryna z którym prowadzi gospodarstwo. Na nic zdaj si jego b agania znachorka nie chce odda leku bez sowitej zap aty. wietlik jest zmuszony szuka innego rozwi zania. Czy znajdzie je w lesie o którym kr niesamowite legendy Czy straszliwy Myszo ów pó bestia pó cz owiek którego spotka na swojej drodze pomo e mu czy te przeszkodzi w uratowaniu brata
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:00
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
11:55
Zrb to ze smakiem
Program promuj cy kuchni dolno l sk wyroby regionalne a tak e slow food ywno produkowan w tradycyjny sposób. Zaprezentowani zostan mieszka cy Dolnego l ska którzy dzi ki pomys owo ci i przedsi biorczo ci z produkcji ywno ci uczynili sposób na ycie. Autorzy programu próbuj zach ci osoby zajmuj ce si produkcj roln do podj cia stara o zdobycie licencji na dzia alno w bran y
TVPOLONIA
12:25
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:40
Historia jednego obrazu
Piaskarze. Obraz Piaskarze Aleksandra Gierymskiego znajduje si w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Powsta w 1887 roku. Artysta namalowa obraz w 1887 roku pod koniec pobytu w Warszawie. O obrazie i jego zmar ym w Rzymie autorze rozmawiaj historyk sztuki prof. Jan Wiktor Sienkiewicz i historyk dr Andrzej Smoli ski
12:50
Magazyn z Ameryki
Magazyn o Polakach mieszkaj cych w Stanach Zjednoczonych o ich sukcesach rado ciach i problemach z którymi musz si codziennie mierzy w obcym kraju
13:10
Barwy szcz cia
Józkowi trudno odpr y si na wczasach z on bo wie od Darka o jego rozstaniu z W adkiem i martwi si o przyjaciela. Kajtek postanawia gra rol mediatora mi dzy m czyznami. Malwina prze ywa rozmow z Jab o skimi wed ug których Kacper ma zespó Aspergera. Kobieta nie chce przyj tego do wiadomo ci i zamierza wróci z synem do Zakrzewia. Tymczasem Jerzy wraca od Anny z uzgodnionym planem rozwodu. Do Ludwika dzwoni Wies awa z informacj e Irena usi owa a pope ni samobójstwo. Sadowski natychmiast jedzie do szpitala a po powrocie oznajmia onie e ma kochank . Serial obyczajowy 24 min Polska 2019 Re yseria: Jacek G siorowski Scenariusz: Pawe Jurek Magdalena Fertacz Tomasz Wojtczuk Aktorzy: Ewa Serwa Marek Lewandowski Joanna Gle Jakub Szlachetka Robert B o ski Adrianna Biedrzy ska Micha Rolnicki Katarzyna Glinka Krystyna Tkacz Maria Winiarska Przemys aw Stippa Jakub Dmochowski Andrzej Niemyt Bronis aw Wroc awski Bartosz Gruchot
13:45
Marsza ek Pi sudski
Lenin chce by Polska zawar a pokój jednak Pi sudski nie wierzy w dobre intencje przywódcy bolszewików. Obawia si e po umocnieniu Zwi zku Radzieckiego uderzy na Polsk . Podejmuje rozmowy z atamanem Petlur w sprawie wspólnej walki o tereny wschodnie i wolno Ukrainy. 21 kwietnia 1920 roku w Warszawie zostaje podpisane porozumienie. W imieniu Ukrainy uk ad wojskowo polityczny z Polsk zawar ataman Semen Petlura. Pi sudski liczy e Ukrai cy b d mu sprzyja u wiadomiwszy sobie jaka szansa stoi przed ich krajem. Bardzo si jednak myli . Rozpoczyna si wojna 1920 roku. Po zaj ciu Kijowa szcz cie odwraca si od Polaków. Pod naporem Armii Czerwonej front pó nocny powoli si za amuje. Rosjanie zbli aj si do Warszawy. Ich wojska s w odleg o ci 70 kilometrów od stolicy. Coraz wi cej polityków przestaje wierzy w zwyci stwo s gotowi do kapitualcji. Pi sudski pos dzony o nieudolno a nawet zdrad nie poddaje si . Osobi cie przygotowuje plany kontruderzenia. Wyrusza na front ale przed wyjazdem wr cza list premierowi Wincentemu Witosowi. Przyj cie jego dymisji lub odrzucenie pozostawia w gestii premiera. Cho nie jest pewny sukcesu do ko ca zachowuje wiar w zwyci stwo. egnaj c si z Aleksandr i dzie mi z trudem ukrywa wzruszenie obawiaj c si e by mo e widzi rodzin po raz ostatni. Serial biograficzny 52 min Polska 2001 Scenariusz i re yseria: Andrzej Trzos Rastawiecki Zdj cia: Krzysztof Pakulski Muzyka: Bartek Gliniak Aktorzy: Mariusz Bonaszewski Zbigniew Zapasiewicz Marek Kondrat Joanna Sydor Klepacka Olga Sawicka Krzysztof Kolberger Olgierd ukaszewicz Jaros aw Gajewski Zdzis aw Wardejn Jacek Chmielnik Cezary Morawski W adys aw Byrdy i inni
14:40
One. Kobiety Kultury
El bieta Towarnicka. One. Kobiety kultury to program ukasza Orbitowskiego w którym do rozmowy zaproszone zosta y najwa niejsze kobiety polskiej kultury. Rozmowa ma charakter wyj tkowego intymnego spotkania. Tym razem go ciem ukasza Orbitowskiego b dzie El bieta Towarnicka sopranistka artystka zwi zana mi dzy innymi z Piwnic pod Baranami. Wspó pracowa a z takimi twórcami jak Krzysztof Kie lowski (wykonanie cie ki d wi kowej w Podwójnym yciu Weroniki ) czy Krzysztof Penderecki
15:10
Potomkowie zes a cw w Gruzji
Gruzja (Sakartvelo) malowniczy kraj na pograniczu Europy i Azji w Kaukazie Po udniowym. W stolicy Tbilisi mieszka niemal 1 3 ludno ci Gruzji. W ostatnich latach cel podró y wielu Polaków: traperów wczasowiczów kuracjuszy smakoszy wina. Polacy wpadaj tu na krótki odpoczynek cz sto nie wiedz c e w tym odleg ym kraju bije polskie serce. Wystarczy zajrze do szko y która uczy j zyka polskiego by spotka potomków Polaków. Równie spacer po starym kukijskim cmentarzu w dzielnicy Kukia pozwala przekona si jak wiele jest tu polskich nagrobków ludzi zas u onych dla gospodarki kultury architektury sztuki Gruzji. Równie ko ció w. Aposto ów Piotra i Paw a integruje Polaków i Poloni . W Gruzji dzia a Zwi zek Kulturalno O wiatowy Polaków Polonia który zrzesza integruje spo eczno polonijn . Wiele miejsc w Tbilisi i innych miastach przypomina polsk histori . Na przyk ad architektów którzy projektowali okaza e budynki albo te zak adali pierwsze rezerwaty przyrody na Kaukazie. Potomkowie zes a ców po powstaniach i Polacy którzy przyjechali tu przed wiekami dobrowolnie zapisali trwa y lad w historii Gruzji
15:45
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:55
Rodzinka.pl
Zabawa w chowanego. Ojciec Magdy zleca Ludwikowi pewien projekt. Zosia demonstruje Kacprowi sposób na pozbycie si z o liwego starszego brata. Ogólne poruszenie w domu wywo uje wizyta Pauli. Tomek cieszy si e stosunki Natalii i Magdy si polepszy y. Kacper chce pojecha sam w Bieszczady. Serial komediowy
16:25
Prywatne ycie zwierz t
Zabawa. Program dr. Andrzeja Kruszewicza przybli a widzom ycie i zwyczaje ró nych gatunków zwierz t. Autor jest lekarzem weterynarii podró nikiem autorem wielu publikacji z zakresu ornitologii i dyrektorem warszawskiego ZOO. W programie b dzie opowiada o ssakach ptakach p azach i gadach które mo na spotka w ogrodach zoologicznych i w naturalnym rodowisku
16:50
W krainie ba ni
Znachorka i stra nik lasu. Ba któr opowiadamy tym razem pokazuje jak w adza potrafi zawróci w g owie i jak pot n moc ma braterska mi o . Bajarz i Bajarka opowiadaj o wietliku ubogim ch opie który udaje si do znachorki po lekarstwo dla swojego brata Rozmaryna z którym prowadzi gospodarstwo. Na nic zdaj si jego b agania znachorka nie chce odda leku bez sowitej zap aty. wietlik jest zmuszony szuka innego rozwi zania. Czy znajdzie je w lesie o którym kr niesamowite legendy Czy straszliwy Myszo ów pó bestia pó cz owiek którego spotka na swojej drodze pomo e mu czy te przeszkodzi w uratowaniu brata
17:20
Historia jednego obrazu
Bitwa pod Orsz. Obraz Bitwa pod Orsz przedstawia bitw stoczon 8 wrze nia 1514 roku pomi dzy wojskami polsko litewskimi a moskiewskimi. Ocenia si e powsta w latach 1520 1534. Wed ug jednej z hipotez jego autorem jest Hans Krell. O prezentowanym w Muzeum Narodowym w Warszawie obrazie rozmawiaj artysta plastyk Rados aw D bniak i historyk dr Jan Wi niewski
17:30
Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55
No em i widelcem
Duszona wo owina z warzywami knedle ze liwkami. W tym odcinku: duszona wo owina a la Godziemski knedle ze liwkami
18:15
Zakochaj si w Polsce
Ziemia k odzka. Celem kolejnej wyprawy Tomasza Bednarka jest ziemia k odzka. Tutejsze krajobrazy wygl daj niczym z ba ni. Jedn z najbardziej malowniczych cz ci regionu jest Kotlina K odzka
18:40
Pod Tatrami
Program prezentuj cy walory turystyczne przyrodnicze i kultur Podhala
18:55
Barwy szcz cia
Józkowi trudno odpr y si na wczasach z on bo wie od Darka o jego rozstaniu z W adkiem i martwi si o przyjaciela. Kajtek postanawia gra rol mediatora mi dzy m czyznami. Malwina prze ywa rozmow z Jab o skimi wed ug których Kacper ma zespó Aspergera. Kobieta nie chce przyj tego do wiadomo ci i zamierza wróci z synem do Zakrzewia. Tymczasem Jerzy wraca od Anny z uzgodnionym planem rozwodu. Do Ludwika dzwoni Wies awa z informacj e Irena usi owa a pope ni samobójstwo. Sadowski natychmiast jedzie do szpitala a po powrocie oznajmia onie e ma kochank . Serial obyczajowy 24 min Polska 2019 Re yseria: Jacek G siorowski Scenariusz: Pawe Jurek Magdalena Fertacz Tomasz Wojtczuk Aktorzy: Ewa Serwa Marek Lewandowski Joanna Gle Jakub Szlachetka Robert B o ski Adrianna Biedrzy ska Micha Rolnicki Katarzyna Glinka Krystyna Tkacz Maria Winiarska Przemys aw Stippa Jakub Dmochowski Andrzej Niemyt Bronis aw Wroc awski Bartosz Gruchot
19:25
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
19:45
Przygody kota Filemona
Najwierniejszy towarzysz. Filemon s ucha opowie ci Bonifacego o dziadku który prze y przygod z w asnym cieniem
TVPOLONIA
20:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
Noce i dnie
Czas mi o ci i czas mierci. W kraju wzmagaj si nastroje rewolucyjne. Polityka wdziera si nawet do salonów. Po uko czeniu szko y Agnieszka wyje d a na studia przyrodnicze do Lozanny. Poznaje tu Marcina niadowskiego Polaka gor cego patriot i rewolucjonist . Mi dzy m odymi rodzi si uczucie. Tymczasem Celina ona Katelby która opu ci a m a i zosta a kochank Janusza Ostrze skiego pope nia samobójstwo. Serial obyczajowy 51 min Polska 1977 Scenariusz i re yseria: Jerzy Antczak Zdj cia: Stanis aw Loth Muzyka: Waldemar Kazanecki Aktorzy: Jadwiga Bara ska Jerzy Binczycki El bieta Starostecka Barbara Ludwi anka i inni
21:45
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
22:10
Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
22:55
Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych bie cych wydarze kulturalnych
23:10
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
23:30
Lato muzyka zabawa wakacyjna trasa Dwjki
Zamo. Latem w dziesi ciu polskich miastach odb d si koncerty plenerowe emitowane na ywo. B dzie mo na us ysze najgor tsze wakacyjne rytmy i zobaczy najwi ksze gwiazdy. Na scenie pojawi si znani i lubiani polscy i zagraniczni wykonawcy. Celebryci podziel si wspomnieniami dotycz cymi mi o ci i wakacyjnych przygód. Widzowie b d mogli zaprezentowa w asne filmy z wakacji oraz dedykowa piosenki. Zorganizowane zostan tak e konkursy i zabawy dla telewidzów. Transmisje z koncertów b d nadawane co tydzie w TVP 2
Live-Chat aktivieren