OTR
Datum
<
August 2019
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
01
02
03
04
26
27
28
29
30
31
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:30
Rodzinka.pl
Zabawa w chowanego. Ojciec Magdy zleca Ludwikowi pewien projekt. Zosia demonstruje Kacprowi sposób na pozbycie si z o liwego starszego brata. Ogólne poruszenie w domu wywo uje wizyta Pauli. Tomek cieszy si e stosunki Natalii i Magdy si polepszy y. Kacper chce pojecha sam w Bieszczady. Serial komediowy
01:00
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
01:20
W krainie ba ni
Znachorka i stra nik lasu. Ba któr opowiadamy tym razem pokazuje jak w adza potrafi zawróci w g owie i jak pot n moc ma braterska mi o . Bajarz i Bajarka opowiadaj o wietliku ubogim ch opie który udaje si do znachorki po lekarstwo dla swojego brata Rozmaryna z którym prowadzi gospodarstwo. Na nic zdaj si jego b agania znachorka nie chce odda leku bez sowitej zap aty. wietlik jest zmuszony szuka innego rozwi zania. Czy znajdzie je w lesie o którym kr niesamowite legendy Czy straszliwy Myszo ów pó bestia pó cz owiek którego spotka na swojej drodze pomo e mu czy te przeszkodzi w uratowaniu brata
01:45
Przygody kota Filemona
Najwierniejszy towarzysz. Filemon s ucha opowie ci Bonifacego o dziadku który prze y przygod z w asnym cieniem
02:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35
Noce i dnie
Czas mi o ci i czas mierci. W kraju wzmagaj si nastroje rewolucyjne. Polityka wdziera si nawet do salonów. Po uko czeniu szko y Agnieszka wyje d a na studia przyrodnicze do Lozanny. Poznaje tu Marcina niadowskiego Polaka gor cego patriot i rewolucjonist . Mi dzy m odymi rodzi si uczucie. Tymczasem Celina ona Katelby która opu ci a m a i zosta a kochank Janusza Ostrze skiego pope nia samobójstwo. Serial obyczajowy 51 min Polska 1977 Scenariusz i re yseria: Jerzy Antczak Zdj cia: Stanis aw Loth Muzyka: Waldemar Kazanecki Aktorzy: Jadwiga Bara ska Jerzy Binczycki El bieta Starostecka Barbara Ludwi anka i inni
03:30
Barwy szcz cia
Józkowi trudno odpr y si na wczasach z on bo wie od Darka o jego rozstaniu z W adkiem i martwi si o przyjaciela. Kajtek postanawia gra rol mediatora mi dzy m czyznami. Malwina prze ywa rozmow z Jab o skimi wed ug których Kacper ma zespó Aspergera. Kobieta nie chce przyj tego do wiadomo ci i zamierza wróci z synem do Zakrzewia. Tymczasem Jerzy wraca od Anny z uzgodnionym planem rozwodu. Do Ludwika dzwoni Wies awa z informacj e Irena usi owa a pope ni samobójstwo. Sadowski natychmiast jedzie do szpitala a po powrocie oznajmia onie e ma kochank . Serial obyczajowy 24 min Polska 2019 Re yseria: Jacek G siorowski Scenariusz: Pawe Jurek Magdalena Fertacz Tomasz Wojtczuk Aktorzy: Ewa Serwa Marek Lewandowski Joanna Gle Jakub Szlachetka Robert B o ski Adrianna Biedrzy ska Micha Rolnicki Katarzyna Glinka Krystyna Tkacz Maria Winiarska Przemys aw Stippa Jakub Dmochowski Andrzej Niemyt Bronis aw Wroc awski Bartosz Gruchot
04:05
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:30
Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
05:10
Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych bie cych wydarze kulturalnych
05:25
No em i widelcem
Duszona wo owina z warzywami knedle ze liwkami. W tym odcinku: duszona wo owina a la Godziemski knedle ze liwkami
05:40
Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
05:55
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:10
Fajna Polska
6 Bydgoszcz. Program turystyczno lifestyle owy w którym Mateusz Strama i Marta Radziach odwiedzaj ró ne regiony Polski oraz rozmawiaj o polskiej kulturze i o tym z czego Polska s ynie w wiecie
07:05
Po yteczni.pl
Magazyn reporterski opisuj cy dzia alno organizacji po ytku publicznego i formy aktywno ci obywatelskiej. Pokazuje energi i kreatywno ludzi którzy postanowili zmieni otaczaj c ich rzeczywisto i pomóc sobie oraz innym osobom w rozwi zywaniu problemów
07:35
Margolcia i Mi zapraszaj dzi
winka skarbonka. Margolcia i Mi zbieraj pieni dze do wspólnej skarbonki. Zastanawiaj si co za nie kupi . Z kolei bohater opowiedzianej w tym odcinku bajki zbiera pieni dze do swojej skarbonki na now hulajnog . Razem z mam idzie do sklepu gdzie okazuje si e pomimo du ej ilo ci monet nie jest to wystarczaj ca kwota. Co w takim razie kupi ch opczyk Jak w ka dym odcinku w tym równie Margolcia i Mi naucz dzieci piewa piosenk . Tym razem b dzie to piosenka o wince skarbonce
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:00
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
11:25
Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
TVPOLONIA
12:10
Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych bie cych wydarze kulturalnych
12:25
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:40
Historia jednego obrazu
Bitwa pod Orsz. Obraz Bitwa pod Orsz przedstawia bitw stoczon 8 wrze nia 1514 roku pomi dzy wojskami polsko litewskimi a moskiewskimi. Ocenia si e powsta w latach 1520 1534. Wed ug jednej z hipotez jego autorem jest Hans Krell. O prezentowanym w Muzeum Narodowym w Warszawie obrazie rozmawiaj artysta plastyk Rados aw D bniak i historyk dr Jan Wi niewski
12:50
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
13:10
Barwy szcz cia
odc. 2025 Sadowska rozpacza po zdradzie m a. ukasz próbuje rozmawia z Ludwikiem jednak zadowolony z towarzystwa kochanki m czyzna nie zamierza wraca do ony. Tymczasem Waleria suszy Stefanowi g ow e nie upilnowa w sanatorium kolegi i zarzuca Górce e ten te ma co do ukrycia. Jerzy odbiera z przystanku Malwin i Kacpra nie dopuszczaj c do ich powrotu do Zakrzewia. Córka Marczaka nie radzi sobie z tym co us ysza a od Jab o skich. Ma te al do ojca o romans z Ma gorzat . W szkole Kacper nie chce da odpisa pracy domowej. Mimo e Oliwka próbuje go broni powa nie podpada kolegom. Serial obyczajowy 24 min Polska 2019 Re yseria: Jacek G siorowski Scenariusz: Pawe Jurek Joanna Didik Przemys aw Jurek Aktorzy: Katarzyna Glinka Micha Rolnicki Ewa Zi tek Krzysztof Kiersznowski Ewa Serwa Marek Lewandowski Mateusz Banasiuk Joanna Gle Jakub Szlachetka Bronis aw Wroc awski Wiktoria G siewska
13:45
Bodo
Do Warszawy przyje d a na go cinne wyst py hollywoodzka gwiazda pi kna Tahitanka Reri. Bodo jest zafascynowany jej urod i niezwyk ym temperamentem. Wkrótce okazuje si jednak e Reri musi wyjecha z Polski. Ma zakontraktowane wyst py w ca ej Europie a ewentualne zerwanie trasy wi za oby si z gigantycznym odszkodowaniem. Serial biograficzny
14:45
Lato muzyka zabawa wakacyjna trasa Dwjki
Zamo. Latem w dziesi ciu polskich miastach odb d si koncerty plenerowe emitowane na ywo. B dzie mo na us ysze najgor tsze wakacyjne rytmy i zobaczy najwi ksze gwiazdy. Na scenie pojawi si znani i lubiani polscy i zagraniczni wykonawcy. Celebryci podziel si wspomnieniami dotycz cymi mi o ci i wakacyjnych przygód. Widzowie b d mogli zaprezentowa w asne filmy z wakacji oraz dedykowa piosenki. Zorganizowane zostan tak e konkursy i zabawy dla telewidzów. Transmisje z koncertów b d nadawane co tydzie w TVP 2
15:45
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:55
Rodzinka.pl
Kubek z syrenk. Opis Kuba t umaczy bratu dlaczego kobiety s przystosowane do wyjmowania rzeczy ze zmywarki. Natalia wraca do domu zachwycona trenerem Kacpra. Agata wci odwiedza Ludwika w ramach korepetycji z architektury. Kuba i Paula wmawiaj sobie nawzajem e nic mi dzy nimi ju nie ma. Beata wpada do Boskich bez zapowiedzi w niekoniecznie odpowiednim momencie. Serial komediowy
16:25
ywy Ba tyk
S owi ski Park Narodowy. W odcinku: Andrzej Kruszewicz odkrywa dzisiaj przypominaj c pustyni krain Ostoj S owi sk . To wyj tkowe i jedyne takie miejsce w Europie zosta o wpisane na list rezerwatów biosfery UNESCO. Morze wyrzuca na brzeg setki ton piasku. Osusza go s o ce a wiatr przenosi w g b l du. Tak powstaj wydmy
16:50
Margolcia i Mi zapraszaj dzi
winka skarbonka. Margolcia i Mi zbieraj pieni dze do wspólnej skarbonki. Zastanawiaj si co za nie kupi . Z kolei bohater opowiedzianej w tym odcinku bajki zbiera pieni dze do swojej skarbonki na now hulajnog . Razem z mam idzie do sklepu gdzie okazuje si e pomimo du ej ilo ci monet nie jest to wystarczaj ca kwota. Co w takim razie kupi ch opczyk Jak w ka dym odcinku w tym równie Margolcia i Mi naucz dzieci piewa piosenk . Tym razem b dzie to piosenka o wince skarbonce
17:05
Zwierzaki Czytaki
Intruz. Szymek w przebraniu ducha kr y po mieszkaniu. Wydaje dziwne odg osy. Co jest ewidentnie nie tak. Propozycja Rysi wyj cia na podwórko spotyka si z kategoryczn odmow . Szymek nawet nie my li eby wyj do piaskownicy zdecydowanie odmawia te spotkania si z najlepszymi przyjació mi. Czy co si ostatnio w s siedztwie wydarzy o A mo e na podwórku czai si jaki intruz Rysia i Micha postanawiaj to sprawdzi
17:20
Historia jednego obrazu
Komuna hippisów II. Obraz Komuna hippisów II Feliksa Topolskiego znajduje si w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. O obrazie i jego autorze malarzu rysowniku karykaturzy cie i scenografie któremu król Jerzy VI nada tytu artysty wojennego rozmawiaj historyk sztuki prof. Jan Wiktor Sienkiewicz i historyk dr Andrzej Smoli ski
17:30
Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55
Okrasa amie przepisy
Pi knie zalane potrawy. Okrasa sk ada wizyt w warsztacie w którym dwaj pasjonaci wytwarzaj niezwyk e sto y. Blaty s wykonane ze starannie dobranych kawa ków drewna oraz z przedmiotów wa nych dla przysz ego posiadacza
18:25
Cafe piosenka
W kawiarnianej scenerii Ryszard Makowski rozmawia z postaciami ze wiata artystycznego piosenkarzami piewaj cymi aktorami i muzykami. W programie zostan tak e zaprezentowane wykonywane przez go ci utwory muzyczne
18:55
Barwy szcz cia
odc. 2025 Sadowska rozpacza po zdradzie m a. ukasz próbuje rozmawia z Ludwikiem jednak zadowolony z towarzystwa kochanki m czyzna nie zamierza wraca do ony. Tymczasem Waleria suszy Stefanowi g ow e nie upilnowa w sanatorium kolegi i zarzuca Górce e ten te ma co do ukrycia. Jerzy odbiera z przystanku Malwin i Kacpra nie dopuszczaj c do ich powrotu do Zakrzewia. Córka Marczaka nie radzi sobie z tym co us ysza a od Jab o skich. Ma te al do ojca o romans z Ma gorzat . W szkole Kacper nie chce da odpisa pracy domowej. Mimo e Oliwka próbuje go broni powa nie podpada kolegom. Serial obyczajowy 24 min Polska 2019 Re yseria: Jacek G siorowski Scenariusz: Pawe Jurek Joanna Didik Przemys aw Jurek Aktorzy: Katarzyna Glinka Micha Rolnicki Ewa Zi tek Krzysztof Kiersznowski Ewa Serwa Marek Lewandowski Mateusz Banasiuk Joanna Gle Jakub Szlachetka Bronis aw Wroc awski Wiktoria G siewska
19:25
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
19:45
Reksio
Reksio kompan. Realizowana od 1967 r. seria przygód ma ego aciatego pieska mieszka ca wiejskiego podwórka. W tym odcinku zobaczymy Reksia towarzysz cego swojemu panu w wycieczce na grzyby
TVPOLONIA
20:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
Ojciec Mateusz
Powo anie. Ksi dz Mateusz migrodzki wróci do Polski po latach pracy na Bia orusi i zacz kierowa parafi w Sandomierzu. Duchowny obdarzony inteligencj i spostrzegawczo ci ma talent do rozwi zywania zagadek kryminalnych. Cz sto pomaga policji z Sandomierza w wyja nianiu spraw w ród których s zarówno drobne przest pstwa jak i zagadki morderstw
21:45
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
22:10
Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
22:55
Muzyczna scena Halo Polonia
W programie wyst puj zaproszeni go cie z polskiej bran y muzycznej
23:10
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
23:30
Ocaleni
odc. 68 Bohaterem odcinka jest Pawe Tumi o wychowanek Marka Kota skiego saksofonista któremu dzi ki wsparciu innych uda o si uciec z obj narkotykowego na ogu i pomimo prze ytej próby samobójczej odzyska rado z ycia i wiar w jego sens
Live-Chat aktivieren