OTR
Datum
<
August 2019
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
01
02
03
04
26
27
28
29
30
31
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:30

Rodzinka.pl
Kubek z syrenk. Opis Kuba t umaczy bratu dlaczego kobiety s przystosowane do wyjmowania rzeczy ze zmywarki. Natalia wraca do domu zachwycona trenerem Kacpra. Agata wci odwiedza Ludwika w ramach korepetycji z architektury. Kuba i Paula wmawiaj sobie nawzajem e nic mi dzy nimi ju nie ma. Beata wpada do Boskich bez zapowiedzi w niekoniecznie odpowiednim momencie. Serial komediowy
01:00

Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
01:20

Margolcia i Mi zapraszaj dzi
winka skarbonka. Margolcia i Mi zbieraj pieni dze do wspólnej skarbonki. Zastanawiaj si co za nie kupi . Z kolei bohater opowiedzianej w tym odcinku bajki zbiera pieni dze do swojej skarbonki na now hulajnog . Razem z mam idzie do sklepu gdzie okazuje si e pomimo du ej ilo ci monet nie jest to wystarczaj ca kwota. Co w takim razie kupi ch opczyk Jak w ka dym odcinku w tym równie Margolcia i Mi naucz dzieci piewa piosenk . Tym razem b dzie to piosenka o wince skarbonce
01:40

Reksio
Reksio kompan. Realizowana od 1967 r. seria przygód ma ego aciatego pieska mieszka ca wiejskiego podwórka. W tym odcinku zobaczymy Reksia towarzysz cego swojemu panu w wycieczce na grzyby
01:50

Czytanie przed spaniem czyli ca a Polska czyta dzieciom
wierszczyk. Bajk czyta Przemys aw Bluszcz
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35

Ojciec Mateusz
Powo anie. Ksi dz Mateusz migrodzki wróci do Polski po latach pracy na Bia orusi i zacz kierowa parafi w Sandomierzu. Duchowny obdarzony inteligencj i spostrzegawczo ci ma talent do rozwi zywania zagadek kryminalnych. Cz sto pomaga policji z Sandomierza w wyja nianiu spraw w ród których s zarówno drobne przest pstwa jak i zagadki morderstw
03:20

Historia jednego obrazu
Komuna hippisów II. Obraz Komuna hippisów II Feliksa Topolskiego znajduje si w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. O obrazie i jego autorze malarzu rysowniku karykaturzy cie i scenografie któremu król Jerzy VI nada tytu artysty wojennego rozmawiaj historyk sztuki prof. Jan Wiktor Sienkiewicz i historyk dr Andrzej Smoli ski
03:30

Barwy szcz cia
odc. 2025 Sadowska rozpacza po zdradzie m a. ukasz próbuje rozmawia z Ludwikiem jednak zadowolony z towarzystwa kochanki m czyzna nie zamierza wraca do ony. Tymczasem Waleria suszy Stefanowi g ow e nie upilnowa w sanatorium kolegi i zarzuca Górce e ten te ma co do ukrycia. Jerzy odbiera z przystanku Malwin i Kacpra nie dopuszczaj c do ich powrotu do Zakrzewia. Córka Marczaka nie radzi sobie z tym co us ysza a od Jab o skich. Ma te al do ojca o romans z Ma gorzat . W szkole Kacper nie chce da odpisa pracy domowej. Mimo e Oliwka próbuje go broni powa nie podpada kolegom. Serial obyczajowy 24 min Polska 2019 Re yseria: Jacek G siorowski Scenariusz: Pawe Jurek Joanna Didik Przemys aw Jurek Aktorzy: Katarzyna Glinka Micha Rolnicki Ewa Zi tek Krzysztof Kiersznowski Ewa Serwa Marek Lewandowski Mateusz Banasiuk Joanna Gle Jakub Szlachetka Bronis aw Wroc awski Wiktoria G siewska
04:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:30

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
05:15

Muzyczna scena Halo Polonia
W programie wyst puj zaproszeni go cie z polskiej bran y muzycznej
05:30

ywy Ba tyk
S owi ski Park Narodowy. W odcinku: Andrzej Kruszewicz odkrywa dzisiaj przypominaj c pustyni krain Ostoj S owi sk . To wyj tkowe i jedyne takie miejsce w Europie zosta o wpisane na list rezerwatów biosfery UNESCO. Morze wyrzuca na brzeg setki ton piasku. Osusza go s o ce a wiatr przenosi w g b l du. Tak powstaj wydmy
05:55

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:10

Korona krlw
Odc 109. Lig za zdradza Ja kowi skrywan mi o do Belli i zwi zane z tym rozterki. Przyjaciel nie pochwala jego post powania. Czy Miko aj oprze si wielkiej nami tno ci ukochanej Kazimierz rozsy a go ców do wojewodów i kasztelanów z zaproszeniem na rad na której maj mówi o zmianach jakie nast pi w królestwie. Podkochuj cy si w Gabiji Wójt widzi j w towarzystwie Witautasa. Zbyt pochopnie ocenia sytuacj i jest zazdrosny. Telenowela historyczna
06:40

Korona krlw
Odc 110. W karczmie pojawia si pewny siebie Piotr Szafraniec i wzbudza tym spore zamieszanie. Chce obj stanowisko przy królu i w tej sprawie spotyka si ze swoim przyjacielem Janem Jur . Lig za po sp dzonej nocy z Bell podejmuje decyzj o odej ciu od Egle. Na Wawelu panuje niepokój zwi zany ze zbli aj cymi si zmianami. Przyje d a Andrzej z T czyna który uwa a e jego matka Bo ena wdowa po Nekandzie powinna zamieszka w klasztorze. Kobieta ma jednak inne plany. Telenowela historyczna
07:05

Ameryka skie p kolonie
W niewielkiej miejscowo ci na po udniu Polski w okolicach Cieszyna w Goleszowie parafia augsbursko ewangelicka organizuje pó kolonie dla dzieci. Zaj cia b d prowadzone przez go ci ze Stanów Zjednoczonych. W programie wspólny piew historie biblijne nauka j zyka angielskiego gry i wietna zabawa. Chcemy pokaza jak dzia a i funkcjonuje parafia goleszowska która obejmuje swoj opiek zarówno duchow jak i kulturalno o wiatow daj c mo liwo zapoznania si z kultur ameryka sk i j zykiem angielskim swoim najm odszym parafianom
07:35

Nela ma a reporterka
Odwiedzamy Hanoi. Nela w Wietnamie t umaczy co oznacza poj cie ale Sajgon u ywane w j zyku potocznym jak si okazuje nie tylko przez Polaków. W odcinku poznajemy ulice Hanoi i zwyczaje jego mieszka ców
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
11:25

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
TVPOLONIA
12:10

Muzyczna scena Halo Polonia
W programie wyst puj zaproszeni go cie z polskiej bran y muzycznej
12:25

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:40

Historia jednego obrazu
Komuna hippisów II. Obraz Komuna hippisów II Feliksa Topolskiego znajduje si w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. O obrazie i jego autorze malarzu rysowniku karykaturzy cie i scenografie któremu król Jerzy VI nada tytu artysty wojennego rozmawiaj historyk sztuki prof. Jan Wiktor Sienkiewicz i historyk dr Andrzej Smoli ski
12:50

Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
13:10

Barwy szcz cia
Waleria wci ma al do m a. Zosia spotyka si z Alicj by przekaza jej paczk dla Artura. Piotr zapisuje si na zaj cia w klubie fitness. Oczarowany Regin kupuje karnet na ca y rok
13:45

Noce i dnie
Czas mi o ci i czas mierci. W kraju wzmagaj si nastroje rewolucyjne. Polityka wdziera si nawet do salonów. Po uko czeniu szko y Agnieszka wyje d a na studia przyrodnicze do Lozanny. Poznaje tu Marcina niadowskiego Polaka gor cego patriot i rewolucjonist . Mi dzy m odymi rodzi si uczucie. Tymczasem Celina ona Katelby która opu ci a m a i zosta a kochank Janusza Ostrze skiego pope nia samobójstwo. Serial obyczajowy 51 min Polska 1977 Scenariusz i re yseria: Jerzy Antczak Zdj cia: Stanis aw Loth Muzyka: Waldemar Kazanecki Aktorzy: Jadwiga Bara ska Jerzy Binczycki El bieta Starostecka Barbara Ludwi anka i inni
14:50

wiat od witu do zmierzchu
Tbilisi od witu do zmierzchu. Tbilisi przez szyb samochodu wygl da na miasto t tni ce yciem i energi miasto ludzi zaradnych. Tematy rozmów nie s weso e. Mieszka ców martwi bieda i bezrobocie
15:45

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:55

Rodzinka.pl
Francuski z winobrania. Natalia zaprasza Magd na wino. Magda w odró nieniu od Natalii bardzo cierpi po wspólnym wieczorze. Ludwik zmotywowany obecno ci m odej s siadki z naprzeciwka postanawia wypucowa meble ogrodowe. Kacper przychodzi do brata doda mu otuchy po rozstaniu. Ludwik nie wie czy jecha z Oleksiakiem na ryby. Viola zaskakuje Natali znajomo ci francuskiego. Serial komediowy
16:25

Studio Raban
W dzisiejszym odcinku b dzie bardzo muzycznie bo spotkamy si z raperem TAU i porozmawiamy o jego drodze do Pana Boga. Odwiedzimy równie chorego Maksymiliana który niedawno we w asnym ó ku przyj sakrament bierzmowania. Z Magd Korzekw Kaliszuk porozmawiamy o tym co to znaczy by pro life. Na koniec spotkanie z Agat lusarczyk która z w asnego do wiadczenia opowie o zagro eniach jakie p yn z ruchów New Age
17:00

Nela ma a reporterka
Odwiedzamy Hanoi. Nela w Wietnamie t umaczy co oznacza poj cie ale Sajgon u ywane w j zyku potocznym jak si okazuje nie tylko przez Polaków. W odcinku poznajemy ulice Hanoi i zwyczaje jego mieszka ców
17:20

Historia jednego obrazu
Apokalipsa. Apokalipsa Jana Lebensteina to witra znajduj cy si w kaplicy ojców pallotynów w Pary u. O twórczo ci zmar ego w 1999 roku w Krakowie a tworz cego przez wiele lat na emigracji malarza i grafika Jana Lebensteina rozmawiaj historyk sztuki prof. Jan Wiktor Sienkiewicz i historyk dr Andrzej Smoli ski
17:30

Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55

Gwiazdozbir TVP Rozrywka
Andrzej Rosiewicz.
18:20

Gwiazdozbir TVP Rozrywka
Andrzej Rosiewicz.
18:55

Barwy szcz cia
Waleria wci ma al do m a. Zosia spotyka si z Alicj by przekaza jej paczk dla Artura. Piotr zapisuje si na zaj cia w klubie fitness. Oczarowany Regin kupuje karnet na ca y rok
19:25

Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u oraz kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie Polaków na Litwie
19:45

Bajka o bajkach
Ja i Ma gosia. Do bajki o Jasiu i Ma gosi trafiaj dwaj krasnale. Chc c pomóc dzieciom pokona z czarownic sprowadzaj Czerwonego Kapturka wilka oraz siedmiu krasnoludków Królewny nie ki. Dopiero jednak Z otej Rybce przy pomocy kijów samobijów udaje si wyp dzi z wied m
TVPOLONIA
20:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45

Zaginiona
Areszt. Komisarz Wi ckowski informuje Tokarskich e ich córka przebywa w areszcie ledczym. W telewizji ukazuje si komunikat e Ula dowodzi gangiem w amywaczy. Tokarscy szukaj pomocy u adwokata
21:45

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
22:10

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
22:55

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych bie cych wydarze kulturalnych
23:10

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
23:30

wiat od witu do zmierzchu
Tbilisi od witu do zmierzchu. Tbilisi przez szyb samochodu wygl da na miasto t tni ce yciem i energi miasto ludzi zaradnych. Tematy rozmów nie s weso e. Mieszka ców martwi bieda i bezrobocie
Live-Chat aktivieren